Demokrati

Grunden för Palmecentrets demokratisyn är alla människors lika och unika värde. Demokrati skapar förutsättningar för människor att leva liv i frihet, och är ett styrelseskick som långsiktigt kan lösa konflikter fredligt. Vi ser demokratin som en process, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi vill att demokratins ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande.

Vi tror på människans rätt och förmåga att ha makt över sitt liv och sin omgivning. Alla människor har lika rätt att delta i samhällsstyret. Samhällen där makten utgår från folket är överlägsna alla andra samhällskick. Demokratin skapar förutsättningar för människor att leva ett liv i frihet, och är ett styrelseskick som långsiktigt kan lösa konflikter fredligt.

Tilltron till det demokratiska samhällsbygget är grundläggande för arbetarrörelsen. Den är hämtad ur såväl värderingar som erfarenheter av reformistiska landvinningar. Inget samhällsbygge kan bli bestående och framgångsrikt utan att grundas i människors fria vilja till gemenskap. Starka folkrörelser och ett vitalt civilt samhälle är inte bara förändringskrafter i sin egen rätt utan även en bärande del av den demokratiska infrastrukturen.

Därför ska Palmecentret:

- öka människors möjlighet och vilja att delta i demokratiska processer för att påverka sina samhällen, och därmed sina egna liv,
- bidra till att utveckla demokratiska folkrörelser, fackföreningar och progressiva partier världen över,
- opinionsbilda för, och öka kunskapen om, demokrati.

 

 

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se