Fred

 Människor kommer alltid att söka friheten. Så länge hon förvägras den, står freden på spel.
Långsiktig och varaktig fred kan endast byggas i samhällen som bärs upp av demokrati, jämlikhet och människors frihet. Dialog och förståelse mellan parter i befintliga eller potentiella konflikter ökar samhällens förmåga att fredligt hantera konflikter.

Varje människas frihet och säkerhet är nära sammankopplad med alla andra människors frihet och säkerhet. Den grundläggande princip om gemensam säkerhet som Olof Palme ofta talade om innebär att människor inte kan uppnå säkerhet mot varandra, utan måste göra det tillsammans med varandra. En globalisering präglad av ökat fredligt umgänge mellan länder, organisationer, människor och andra aktörer, stärker freden. Men det kräver välfungerande regler. Den internationella rätten och dess institutioner måste stärkas. Därför är ett FN som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och fred av största vikt. Det gäller även olika regionala samarbeten, såsom Europeiska unionen, Afrikanska unionen och Unasur, vilka går i linje med FN-stadgan.

EU är en kraft för mänskliga rättigheter, demokrati och fred, både i och utanför Europa. Unionen har en viktig roll i att bidra till en mer demokratisk värld och har många verktyg att använda, inte minst sin egen attraktionskraft. I stater i EU:s grannskap kan denna attraktionskraft användas av människor för att sätta press på regimer att leva upp till unionens krav på demokrati och mänskliga rättigheter.

Därför ska Palmecentret:

- stödja initiativ som främjar dialog och förståelse mellan parter i befintliga eller potentiella konflikter,
- bidra till att stärka människors och samhällens förmåga att fredligt hantera konflikter och kriser,
- opinionsbilda för, och öka kunskapen om, fred och säkerhet.

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se