Mänskliga rättigheter

Foto: Birgitta Silén


Palmecentrets verksamhet baseras på övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred och demokrati. Mänskliga rättigheter är inte bara ett mål utan också ett verktyg för att förändra världen.

Alla människor är lika mycket värda, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. De mänskliga rättigheterna – så som de kommer till uttryck i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och en rad andra konventioner – utgör en helhet. De är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. Det betyder att de politiska och civila rättigheterna är lika viktiga som de sociala och ekonomiska. En människas rätt till arbete, utbildning och mat är en förutsättning för en fungerande åsikts- och föreningsfrihet.

Kampen mot fattigdomen är i djupaste mening en kamp för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Att bekämpa fattigdomen handlar om insatser på många olika plan i syfte att stärka människors förmåga till egen försörjning och egen utveckling. Fattigdom handlar lika mycket om brist på säkerhet och inflytande som brist på materiella tillgångar. Mänskliga rättigheter, demokrati och fred är nödvändigheter för att skapa en värld fri från fattigdom.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna får aldrig accepteras. Samma måttstock måste gälla varhelst mänskliga rättigheter kränks. Ingen kultur eller religion har rätt att sätta sig över de mänskliga rättigheterna som övergripande värden.

Därför ska Palmecentret:

- stödja människors organisering som syftar till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna,
- opinionsbilda för, och öka kunskapen om, de mänskliga rättigheterna,
- verka för att respekt för de mänskliga rättigheterna genomsyrar all verksamhet som utförs av eller med Palmecentret.

 

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se