Turkiet
Projekten inom Palmecentrets program i Turkiet avslutades under 2013. Det övergripande målet för programmet var att öka möjligheten för personer som tillhör marginaliserade grupper att engagera sig i politiska processer och beslut som påverkar deras liv. Palmecentret och våra partners i Sverige samarbetade med föreningar och stiftelser som organiserar minoritetsgrupper, kvinnor, barn och ungdomar.

Syftet var att stärka dessa organisationer så att deras arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter och politisk påverkan kunde bidra till demokratisk förändring. Organisationerna finns spridda över hela Turkiet, inklusive i de sydöstra och östra delarna som har svagare ekonomi och där en stor del av befolkningen tillhör någon av landets minoriteter.

För att resultaten och arbetet skulle bli långsiktigt hållbara efter att programmet avslutades verkade Palmecentret under 2012 för ökat samarbete och nätverksbyggande mellan organisationerna i Turkiet. Ett direkt resultat från det här arbetet är att flera organisationer inom Turkiet-programmet har fördjupat sina samarbeten och utbyter viktiga erfarenheter med varandra. De svenska organisationerna har bidragit med kunskap och erfarenheter om demokratiska processer, föreningskunskap, opinionsbildning för utökade rättigheter och jämställdhetsarbete.

2014-01-15

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Se fler bilder på Flickr