Skriv ut
Partipolitisk organisering och fungerande partier behövs för att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Svenska riksdagspartier kan genom det partiinriktade demokratistödet samarbeta med systerpartier för att främja demokratiutveckling. Socialdemokraternas arbete med partiinriktat demokratistöd sker genom Palmecentret.

Under 2013 gav Socialdemokraterna och Palmecentret stöd till 46 projekt i 15 länder. Vi arbetar både i länder med svaga demokratiska system, som Serbien, och i länder med auktoritärt styre, som Egypten.

Politiska partiers roll i en demokrati

Representativ demokrati innebär ett system där folket styr genom att välja vilka partier och företrädare som ska styra landet. Politiska partier har därför en viktig roll för att mobilisera människor och för att informera om olika politiska alternativ. De kan samla ihop och väga samman åsikter, som sedan formuleras i politiska program för de flesta samhällsfrågor, alltifrån skola och äldreomsorg till utrikes- och säkerhetsfrågor.

De olika politiska partierna är i grunden konkurrenter men genom diskussioner och debatter om sina respektive förslag bidrar de till varandras idéutveckling. Genom politiska partier kan också ansvar utkrävas – ett parti som inte håller måttet och genomför de reformer som utlovats vinner sällan nästa val.

Fokus på utbildning och erfarenhetsutbyte

En demokratisk människosyn innebär en tilltro till att alla medborgares kan skaffa sig kunskap och bilda sig en uppfattning i olika frågor. Ju fler som engagerar sig i partier, desto bättre förutsättningar för demokratin att fungera. Palmecentret vill bidra till att öka samarbetet mellan folkrörelser, civilsamhällen och politiska partier. Vi uppmuntrar särskilt ungas, kvinnors och utsatta människors engagemang i partipolitiken. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas medlemmar och ledningar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte.

Verksamheten 2012-2014 – tre tematiska program

Auktoritära och postauktoritära stater
Programmet riktar sig till partier i auktoritära stater där utrymmet för politiska partier att verka är begränsat.
Om programmet

Partierna som ingår i programmet är DPNS ( Burma), UDPS (DR Kongo), Ettakatol (Tunisien), fyra partier i Belarus och Polisario (Västsahara). Samarbetspartierna i programmet har en rad gemensamma utmaningar och stöd utifrån kan periodvis vara avgörande för deras fortlevnad. Befolkningen i de berörda länderna saknar erfarenhet av att leva i ett demokratiskt system och det är därför en utmaning att mobilisera människor till politiskt engagemang och motstånd. Våld, politiskt motiverade arresteringar och annan form av förföljelse gör det svårt för partier att rekrytera medlemmar och få dem att våga anta en ledande roll.

Ett av målen för programmet är att samarbetspartierna ska ha förutsättningar att delta i politisk debatt och verka som aktörer för demokratisering.

I EU:s väntrum
Programmet omfattar länder på Västra Balkan, samt Moldavien. Dess syfte är att stabilisera och fördjupa den demokratiska strukturen i de berörda länderna för att uppnå en demokrati som går bortom fria val.
Om programmet

Programmet riktar sig främst till Bosnien och Hercegovina, Serbien, Makedonien och Moldavien men regionala insatser omfattar fler länder i närområdet. Alla dessa länder hade fram till för 20 år sedan ett auktoritärt socialistiskt styre utan fria val och utan möjlighet till fri organisering. Medborgarna har därför liten erfarenhet av att utöva demokratiskt inflytande och att utkräva ansvar som väljare. Samarbetspartierna inom programmet har alla främst sin bas i storstäderna med en stark centralstruktur och en svag representation av kvinnor på ledande positioner – trots många starka kvinnor inom partierna. Gemensamt är också att partierna har relativt många unga aktiva, men att dessa har ett litet inflytande inom partierna och har svårt att få gehör för frågor som är viktiga för ungdomar.

Palmecentret och Socialdemokraterna samarbetar i detta program med partier, tankesmedjor och partinära utbildningsorganisationer. Målet är är samarbetspartierna ska bidra till politisk pluralism och stabilitet samt till regional samverkan.

Från vapen till valsedlar
Insatserna syftar till att ge stöd till den förändring som före detta befrielserörelser genomgår. När partierna har börjat verka som aktörer i en parlamentarisk demokrati finns flera utmaningar i processen att omvandla beslutsstrukturer till att bli mer öppna, transparenta, demokratiska och mindre centraliserade.
Om programmet

Partierna som ingår i programmet är: Akbayan (Filippinerna), ANC (Sydafrika), Fatah (Palestina), Frelimo (Mocambique), MPLA (Angola), PUK (Irak) och SWAPO (Namibia). Genom att skapa tillfällen för de medverkande partierna att dela med sig av sina erfarenheter av demokratiska processer bidrar programmet till en större förändringsvilja inom partiernas centrala ledarskikt. Därutöver syftar utbildning av medlemmar och lokala ledare till att skapa en förväntan och ett tryck underifrån för att driva på dessa processer. Programmets insatser bygger på tre komponenter: samarbete med partiernas centrala organisation, samarbete mellan lokalavdelningar i Sverige och i samarbetsländerna samt gemensamma tematiska utbildningar som organiseras av Palmecentret.

Socialdemokraterna och Palmecentret är också aktiva i ett flerpartiprojekt riktat till politiska aktiva unga i Afrika, PYPA. Vi genomför utbildningar i samverkan med den sydafrikanska organisationen Education and Training Unit (ETU) för unga politiker från alla politiska läger i Angola, Moçambique, Sydafrika, Namibia och Zimababwe.
Om programmet

 Programmet drivs av Palmecentret tillsammans med Kristdemokratiskt Internationellt Center och Centerpartiets Internationella Stiftelse. Dess syfte är att bidra till ett mer demokratiskt, representativt och icke-diskriminerande politiskt system genom att stärka och uppmuntra det ungdomspolitiska perspektivet. Samarbete sker med politiska partier i Kenya, Tanzania och Uganda i Östafrika, Benin, Burkina Faso, Mali och Niger i Västafrika samt Angola, Moçambique, Sydafrika, Namibia och Zimbabwe i södra Afrika.

Programmet vill stärka ungas rätt till deltagande och inflytande i samhällsutvecklingen. Om unga har möjlighet att delta i beslutsfattande processer och om deras intressen representeras i politiken tillgodoses deras politiska och medborgerliga rättigheter på ett bättre sätt än hittills. I dag kränks ofta ungdomars ekonomiska och sociala rättigheter exempelvis genom att de har svårare att få arbete. Inom politiken har unga ibland svårt att bli tagna på allvar och bedöms ofta som oförmögna att leda.

Palmecentret och Socialdemokraterna är engagerade i ytterligare ett flerpartistödprojekt tillsammans med Folkpartiets partistiftelse SILC med syftet  bidra till att stärka den unga demokratin i Egypten.
Om programmet

Genom utbildning av politiskt aktiva kvinnor och unga och ökade utbyten mellan Egypten och Sverige vill Palmecentret och SILC bidra till att stärka den unga demokratin i Egypten.

Programmet omfattar både utbildning i Egypten och studiebesök av egyptiska politiker till Sverige. Deltagarna kommer från tio olika partier och ämnena som tas upp är bland annat partipolitisk organisering, medlemsrekrytering samt politisk retorik och debatt. Interaktiva metoder som inbjuder till dialog och diskussioner är en del av programmet.

Det första studiebesöken gjordes under valet till EU-parlamentet i maj 2014. Nästa studiebesök kommer att ske vid det svenska riksdagsvalet och under 2015 kommer egyptiska politiker att bjudas in till Socialdemokraternas  partikongress och Folkpartiets landsmöte.

Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetar i Egypten med sin lokala partner EDA, Egyptian Democratic Academy. EDA är en ickestatlig ungdomsorganisation som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. De fokuserar i programmet på träning av unga politiker. SILC samverkar med sin lokala partner IDC, International Developement Center, som riktar sig till egyptiska kvinnliga politiker.

Korta fakta:

Partistödet startade som en försöksverksamhet 1995 och permanentades 2002. Det finns två syften med stödet: att stärka systerpartier och näraliggande politiska organisationer samt att stödja utveckling av flerpartisystem.

Stödet omfattar totalt 80 miljoner per år perioden 2012-2014. Mandatfördelningen påverkar hur mycket pengar respektive parti kan få. Socialdemokraterna genom Palmecentret hanterar drygt 18 miljoner per år.Demokrati-arbete pågår

I skriften Demokrati – arbete pågår (2013) finns mer information om Socialdemokraternas och Palmecentrets arbete med partiinriktat demokratistöd.

howtorun_banner_300x250_v02

How to run and represent a party

How to run and represent a party är ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Det omfattar fler än 200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt partiarbete fungerar.
Mer om utbildningen

Hela utbildningsmaterialet finns på webbplatsen howtorunaparty.org. Webbplatsen är på engelska och riktar sig främst till medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå i Socialdemokraternas systerpartier, men vem som helst kan ta del av det. Det finns även en handbok som kan användas antingen som ett komplement till webbsidan eller för sig själv. Översättningar av handboken till arabiska och ryska finns också läsa eller ladda ner.

Bakgrunden till satsningen är att systerpartier i flera länder har efterfrågat ett utbildningsmaterial om hur öppna och demokratiska partier kan byggas och utvecklas. Sedan 1995 har Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetat med fler än 80 systerpartier genom det partiinriktade demokratistödet. Syftet är att stödja utvecklingen av demokratiska partier i länder med svaga demokratiska system eller i auktoritära stater. Det handlar bland annat om att bidra till partiernas arbete med interndemokrati, jämställdhet och ungas inflytande.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...