Utbildningar
För att säkerställa kvaliteten i våra projekt erbjuder Palmecentret årligen ett antal utbildningar för medlemsorganisationernas projektaktiva. Syftet med dessa utbildningar är att stärka och utveckla de projektaktivas kunskaper och förmåga att framgångsrikt bedriva utvecklingsprojekt.

Utbildningar sker i ämnen som är centrala för själva projekthanteringen: planering, uppföljning och redovisning. Vid behov anordnar Palmecentret även temaspecifika utbildningar i relevanta ämnen.

Utbildningarna inkluderar såväl teoretiska som praktiska aspekter av internationellt utvecklingssamarbete. Utbildningstillfällena erbjuder deltagarna värdefulla möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandras framgångar och motgångar.

En del av Palmecentrets utbildningar äger rum som studiecirklar via internet. Nätcirklarna gör vi i samarbete med ABF. Cirklarna utgår från Palmecentrets handböcker men deltagarna får också tillgång till annat material som exempelvis filmade föreläsningar.
Information om kommande utbildningar hittar du under Aktuella utbildningar

2011-12-16

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se