Skriv ut
Ansökan, kriterier, genomförande och redovisning av informationsbidrag från Palmecentret för kommunikation i Sverige

Mindre kommunikationsinsatser

Ansökan

 • Ansökningar kan ske hela året.
 • Särskild ansökningsblankett finns – innehåller också information om hur ansökan hanteras och om redovisning.
 • Högsta belopp för ansökan är 20 000 kronor.

Större kommunikationsinsatser (högst 60 000 kronor)

Ansökan

 • Ansökan ska skickas till Palmecentret senast den 6 april.
 • Särskild ansökningsblankett finns – innehåller också information om hur ansökan hanteras och om redovisning.
 • Högsta belopp för ansökan är 60 000 kronor.

 

Båda kommunikationsinsatserna

Kriterier

 • Den kommunikationsinsats som ansökan gäller ska bidra till att uppfylla Sidas och Palmecentrets mål för kommunikationsarbete och följa de anvisningar som finns (separat dokument).
 • Palmecentret gör en bedömning av insatsens spridningseffekter i relation till relevanta målgrupper, kostnadseffektivitet och organisationens genomförandekapacitet och plan för uppföljning.
 • Ansökningar som lyfter fram samarbetspartners situation och arbete prioriteras.
 • Palmecentret eftersträvar att så många som möjligt av våra medlemsorganisationer gör kommunikationsinsatser och att insatserna har god geografisk spridning. Det innebär att medlemsorganisationer som redan fått bidrag inte prioriteras och att hänsyn tas till var i landet aktiviteten ska genomföras.

Genomförande

 • Som avtal gäller godkänd och undertecknad (av ansökande organisation och Palmecentret) ansökan, som innehåller budget samt aktivitets- och tidsplan.
 • Särskilda anvisningar (Sidas och Palmecentrets) finns och skickas till ansökande organisationer som beviljas bidrag.
 • Inga pengar vidareförmedlas. Palmecentret betalar fakturor för de kostnader i ansökan som godkänts eller ersätter kostnaderna i efterhand efter redovisning med kopior på fakturor och kvitton.
 • Större förändringar av budget i ansökan (mer än 10 procent av beviljat belopp) ska godkännas skriftligt.

Redovisning

 • Ekonomisk redovisning och en beskrivning av genomförd kommunikationsinsats ska ha inkommit senast två månader efter genomförd kommunikationsinsats.
 • Beskrivningen ska innehålla vilka aktiviteter som genomfördes, hur många personer som nåtts, om insatsen bidragit till ökat intresse/engagemang, om traditionella och/eller sociala medier uppmärksammat den, och övrigt av intresse.
 • Den ekonomiska redovisningen ska innehålla kostnaderna i budgeten i jämförelse med det faktiska utfallet.
 • Begäran om ersättning/faktura för betalda kostnader ska åtföljas av kopior på fakturor och kvitton.
Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...