Skriv ut

Palmecentret förmedlar stöd till det civila samhället i andra delar av världen via våra 27 medlemsorganisationer. Vi behandlar endast ansökningar från dessa. Läs nedan om vilka kriterier som gäller för medlemsorganisationer som vill ansökan om projektpengar från oss.

Kriterier för organisationer som söker CSO-projekt via Palmecentret
Kriterier för den svenska organisationen Organisationen ska: 1. vara en av Palmecentrets 27 medlemsorganisationer, alternativt en regional eller lokal underavdelning till dessa, vilket ska påvisas med juridiska dokument. Om Palmecentret finner det till ömsesidig nytta att samverka med andra organisationer kan särskilda ramavtal undanta detta kriterium. För kriterier kring det partiinriktade demokratistödet, se nedan. 2. ha sitt säte i Sverige. 3. ha en demokratisk uppbyggnad, aktiva medlemmar, en vald styrelse, stadgar och regelbunden mötesverksamhet. 4. ha en ideell eller kooperativ uppbyggnad, och arbeta för en samhällsutveckling på demokratisk grund. 5. ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år samt dokumenterat detta i årsberättelser och bokslut. 6. ta ansvar för den planering, genomförande och uppföljning av det tänka projektet, vilket inkluderar tillräckliga personella och ekonomiska resurser. 7. ha erfarenhet från utvecklingsarbete i samarbetsländer, eller kommunikationsverksamhet i Sverige. Om denna erfarenhet inte finns inom organisationen kommer Palmecentret inta en mer handledande roll i projektarbetet. 8. åta sig att ha genomgått Palmecentrets utbildning för projektledare innan ansökan lämnas in. 9. ha ett projektförslag som faller inom ramen för den strategi Palmecentret har för den aktuella regionen. 10. kunna påvisa att man inom organisationen bedriver ett jämställdhetsarbete. 11. besitta en kompetens som är relevant för den lokala samarbetsorganisationen. 12. ha fullgjort sina skyldigheter, till exempel rapporterings- och redovisningsåtaganden, för tidigare erhållna bidrag. Kriterier för samarbetsorganisationen Organisationen ska: 1. vara en organisation med en ideell eller kooperativ inriktning vars verksamhet baseras på demokratiska värderingar och präglas av öppenhet och ansvarstagande. 2. i första hand vara en medlemsbaserad organisation vars medlemmar representerar den målgrupp Palmecentret vill stödja. I andra hand professionella organisationer (NGO:s) som aktivt verkar för att stödja och stärka folkrörelser. 3. vara registrerad som en ickestatlig organisation hos myndigheter. Undantag beslutas av verksamhetschef. 4. ha bedrivit dokumenterad verksamhet under minst ett år. I undantagsfall kan organisationer under uppbyggnad samt informella strukturer, exempelvis nätverk, få räknas som lokal samarbetspartner, om deras faktiska demokratiska karaktär samt ideella eller kooperativa inriktning kan styrkas. Beslut tas av verksamhetschef. 5. kunna uppvisa en godkänd ekonomisk redovisning från föregående år. Undantag beslutas av verksamhetschef. 6. arbeta för en samhällsutveckling på demokratisk grund. 7. kunna ta ansvar för den föreslagna insatsen samt ha erforderliga personella och ekonomiska resurser. 8. inte vara ett politiskt parti. Kravet gäller inte så kallade partiassocierade organisationer, till exempel ett partis kvinnoförbund. För anvisningar gällande det partiinriktade demokratistödet gäller särskilda regler, se mer information under den avdelningen.

Pågående projektsamarbete

För pågående projekt med fleråriga avtal ska en uppdaterad aktivitetsplan och budget upprättas inför varje kommande år. Dessa ska inkomma till Palmecentret senast den 15 november.  Använd dessa mallar:

Budget

Annual work plan

Förstudie

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra förstudier då den svenska organisationen tillsammans med sin tänkta samarbetsorganisation kan planera ett kommande projektsamarbete. En förstudie genomförs vanligtvis av svensk organisation i samarbete med ansvarig handläggare på Palmecentret. Ansökningar kan lämnas hela året. Läs vidare och skicka intresseanmälan

Den svenska organisationen bör sedan tidigare ha etablerat kontakt med en lokal samarbetsorganisation och ha en tydlig idé om vad projektet skulle innebära.

Ansökan om förstudie lämnas till ansvarig land-/programhandläggare på Palmecentret som bereder ansökan och bedömer om det eventuella projektet kan inkluderas i centrets program och medel för en förstudie beviljas. Förstudien är en viktig del av den gemensamma planeringen av ett framtida samarbete och kan ha olika syften beroende på var i planeringen man befinner sig. Efter fullgjord förstudie kan en fullständig ansökan utvecklas i samråd med Palmecentrets handläggare.


Intresseanmälan förstudie CSO

Fält markerade med en stjärna är obligatoriska.

Palmecentrets verksamhet sker inom ramen för något av nedanstående program. Nedan finner du programmens kontextanalyser och mål. BURMA // FILIPPINERNA // NAMIBIA // PALESTINA // SYDAFRIKA // VÄSTRA BALKAN (eng) // ZIMBABWE (eng) // Tematiskt program: FÖRÄNDRINGSAKTÖRER I AUKTORITÄRA STATER // Tematiskt program: SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM Alla kontextanalyser finns även på engelska för era lokala samarbetspartners >

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...