Skriv ut

”Fackföreningar och ryska socialdemokratiska partier. Ihop eller isär?” Det var temat på ett dialogmöte mellan fackföreningar och socialdemokratiska partier i Sankt Petersburg och Leningrad-regionen den 5 oktober. Dialogmötet var ett gemensamt initiativ från fackföreningarna och de socialdemokratiska partierna i regionen.

Seminar St Petersburg 5 okt 2012Mötet organiserades av Palmecentrets ryska samarbetsorganisation Peterburgskaya Egida, på initiativ av parterna som ville ha en neutral arrangör. I evenemanget deltog cirka 30 representanter från de ryska partierna Rättvisa Ryssland och Jabloko samt ledare för flera ryska fackföreningar i regionen, bland andra Interregionala Automobile Workers Trade Union och ryska Sea Dockers-förbundet.

Samtalen ledde till en gemensam förståelse för olika existerande samarbetsproblem, dess orsaker och utmaningar. Parterna lyckades också nå ett reellt genombrott i samarbetsprocessen i och med att de beslutade sig för att bilda en samordningskommitté för facklig politisk samverkan.

Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret, framhöll i sitt inledande tal att grunden för ett eventuellt samarbete mellan fack och parti är de gemensamma värderingarna. Han belyste olika erfarenheter av samverkan mellan fackföreningar och partier från övriga delar av världen och sa att den nödvändiga grunden för allt samarbete mellan partier och fack är förtroende och ömsesidig respekt. Flera andra deltagare betonade också vikten av gemensamma visioner och värderingar som viktiga hörnstenar för samarbete.

Fackföreningarnas och partiernas syn på varandra

De fackliga representanterna hävdade att de var intresserade av samarbete i frågan om förbättring av arbetsmarknadslagarna och de bestämmelser som reglerar fackliga aktiviteter men sa också att det existerar flera utmaningar. Alexej Etmanov, ordförande för interregionala Automobile Workers Trade Union och parlamentariker i Leningrads regionala parlament för Rättvisa Ryssland, sa att de gamla fackföreningarna var stora och stödde partiet vid makten medan de nya är svaga och inte enade och därmed inte upplevs som så intressanta att samarbeta med.

Partiernas representanter medgav att de har en begränsad direkt kontakt med arbetande människor vilket i minskar deras möjlighet att kunna bidra till att förbättra arbetarnas villkor. Detta uppgavs även försvåra möjligheten att vinna stöd från arbetare – vilket är en förutsättning för att vinna inflytande i de lagstiftande församlingarna.

Partierna menade också att fackföreningarna i regel begränsar sin verksamhet till att fokusera på arbetstagarnas intressen i specifika situationer och inte på breda sociala och politiska frågor. Enligt partierna avskärmar fackförbunden sig därmed från samhällets angelägenheter och den viktiga kampen för politiska friheter och medborgerliga rättigheter. Detta menar de bidrar till att maktpartiet monopoliserar den politiska miljön i Ryssland och begränsar möjligheten att stifta lagar som syftar till att förbättra arbetstagarnas liv.

Anatolij Golov, företrädare för Jabloko och ledare för dess socialdemokratiska fraktion, betonade därför betydelsen av samverkan mellan partier och fackföreningar. Han menade att de socialdemokratiska partierna misstror fackföreningarna på grund av deras stöd till att monopolisera makten av ett enda parti. Fackföreningarna hävdade, å sin sida, att de avhållit sig från samarbete med de socialdemokratiska partierna, eftersom de senare inte utövar tillräckligt inflytande.

Samordningskommitté för facklig politisk samverkan

Flera andra talare betonade vikten av samarbetet mellan socialdemokratiska partier och facken och menade att det är avgörande att hitta systematiska forum för dialog mellan parterna. Mot bakgrund av detta presenterades ett förslag att bilda en samordningskommitté av fackföreningar och partier vilket mottogs positivt av deltagarna. Samordningskommittén kommer att inrättas inom ramen för Peterburgskaya Egida i egenskap av oberoende, icke-statlig organisation och en viktig resursbas för facken. Härnäst ska partnerna komma med sina beslut och föreslå representanter.

– Det är viktigt att båda sidor känner att de har något att vinna på samarbetet. Och den stora utmaningen för våra fackliga och partipolitiska kamrater i Ryssland är att organisera många medlemmar som känner samma sak, avslutade Jens Orback som beskrev dagens möte som ett genombrott.

Text: Thair Ismail, handläggare Olof Palmes Internationella Center

Publiceringsdatum: 2012-10-23

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...