Skriv ut

-Bristerna i demokrati och mänskliga rättigheter gjorde att många länder reste invändningar mot att låta Kazakstan bli ordförandeland i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, som har 56 medlemsländer i Europa, Nordamerika och Centralasien.

Kazakstan ville bli ordförande  2009, men det blev Grekland och Kazakstan fick vänta med att tillträda till i år, 2010. Det berättade Carl Magnus Nesser, minister vid svenska OSSE-delegationen i Wien, vid ett seminarium om Kazakstan som ordnades i anslutning till Svenska OSSE-nätverkets årsmöte.

-Att Kazakstan till slut accepterades som ordförandeland berodde på önskemålet  att försöka överbrygga klyftan mellan länder i öst och i väst inom OSSE. Kazakstan kan påverkas och det finns både möjligheter och utmaningar förknippade med ordförandeskapet.  Centralasien kan få en ökad roll i OSSE, som också kan öka sitt ”ägarskap” i Centralasien och i OSS-länderna (delar av gamla Sovjetunionen) och Kazakstan vill själv uppnå framgångar. Utmaningarna handlar om att uppfylla  OSSE:s åtaganden om demokrati och mänskliga rättigheter och att kunna visa självständighet och opartiskhet som ordförandeland, vilket betvivlats från olika håll med hänsyn till Kazakstans tidigare ställningstaganden.

En positiv sak var att Kazakstan, som då var världens fjärde kärnvapenmakt, efter Sovjetunionens upplösning 1991 ensidigt avstod från sina 1 360 kärnvapenstridsspetsar – som den fjärde största kärnvapennationen i världen – och stängde sitt testområde för kärnvapenprov i  Semipalatinsk mot viss ekonomisk ersättning. Kazakstan berörs av konflikten mellan Ryssland och Georgien och ser med stort allvar på de frusna konflikterna i Nagorno-Karabach och Moldavien, och tror sig med sitt förflutna kunna spela en viss roll i hanteringen av dessa.

-Två processer pågår inom OSSE. Den ena är den så kallade Korfuprocessen om en ny europeisk säkerhetsordning och den andra handlar om den mänskliga dimensionen. Senare i år ordnas OSSE:s toppmöte i Kazakstan. Ett dåligt toppmöte är värre än inget alls. Det är svårt att nu göra någon prognos hur toppmötet kommer att lyckas, bedömde Car Magnus Nesser.

Potential att påverka

-Det finns en potential att påverka Kazakstan, sa Michael Fredholm, Centralasienkännare vid avdelningen för Syd- och Centralasienstudier  vid Stockholms universitet.

Kazakstan är det nionde största landet i världen, har sex gånger större areal och dubbelt så stor befolkning som Sverige.  Av de fem tidigare sovjetiska republikerna i Centralasien är Kazakstan störst till ytan, mest dominerande, och har den högsta folkmängden efter Uzbekistan.  ”Stan” betyder land, och således är Kazakstan, kazakernas land.

Astana är huvudstad sedan 1997-98 därför att man ville flytta tyngdpunkten i landet och förhindra en utbrytning till Ryssland, men Almaty är den kommersiellt viktigaste staden. Kazakiska och ryska är de viktigaste språken. Och den största andelen av befolkningen är kazaker och ryssar, varav dock andelen ryssar minskat efter sovjettiden på grund av återflyttning till Ryssland. Under Sovjetåren skedde en folkomflyttning till Kazakstan som då sekulariserades. Islam och den rysk-ortodoxa tron är de två största religionerna.

-Kazakerna har varit nomader som accepterade att komma under ryskt beskydd på 1700-talet. Religionen har inte haft någon speciellt stark ställning, men på 1800-talet skedde en viss islamisering, fortsatte Fredholm.

Nazarbajevs styre

Presidenten Nursultan Nazarbajev, född 1940, styr landet sedan 1990. Kazakstan blev självständigt 1991. Nazarbajev vann senaste presidentvalet med 91 % av rösterna. Senaste parlamentsvalet vann hans parti Nur Otan (Lysande fäderneslandet) med 88 % av rösterna. OSSE har pekat på att valen inte uppfyllde OSSE:s krav. Nazarbajevs  familjeliv och hans tre döttrar är föremål för ryktesspridning, särskilt i utlandet.

Nazarbajev har tidigare sagt att ekonomiska reformer kommer först, därefter demokratin. Hans uttalanden har varierat över tiden. Som ung kommunist sa han: ”Vi ska bygga socialism”. I januari 2010 vid övertagandet av ordförandeskapet i OSSE sa han: ” Att bygga demokrati är ett medvetet val för vårt folk”.
Nazarbajev har genomdrivit en förändring av grundlagen som gör att han kan omväljas på livstid.

-Den politiska oppositionen har fått svårare att verka, men den politiska utvecklingen har gått i vågor. Mediesituationen i landet har brister, men situationen är värre i övriga länder i regionen, värderade Fredholm.

Risken är stor att landet kan splittras eftersom den slaviska befolkningen är orienterad mot Ryssland. Kazakstan är råvaruleverantör med begränsad industriell verksamhet sedan tidigare.

-Ekonomin kännetecknas av rika tillgångar på naturresurser av olja, naturgas och mineraler. Stora utlandsinvesteringar har skett på senare tid. En liberal marknadsekonomi har införts. Korruptionen är omfattande. Den globala finanskrisen har drabbat landet negativt, fortsatte Fredholm.

Kazakstan har en omfattande export främst av energi. De största exportländerna är Kina (15,3 %), Tyskland (11,8 %), Ryssland (11,4 %), Italien (7,2 %) och Frankrike (6,9 %). Olje- och gasledningar går till Ryssland och Kina. Inga ledningar inom landet går till södra Kazakstan som måste importera energi från Uzbekistan. Sedan 2002 har staten återtagit kontrollen över energisektorn, och motsvarande återtagande började året efteråt i Ryssland.

-Kazakstan har brist på vatten och ekologiska problem som sammanhänger med den sovjetiska planekonomin. Kärnvapenproven – 450 stycken under 40 års tid – har gett upphov till strålskador och missbildade barn. Landet har urangruvor som exploaterats, och kemiska och biologiska stridsmedel har dumpats. Aralsjön har avsevärt krympt till följd av överutnyttjande.

-Kazakstan är ett transitland för smuggling av narkotika från Afghanistan till Europa. Människosmuggling förekommer, och en betydande arbetskraftsutvandring sker, berättade Fredholm.

I Kazakstan har funnits en sovjetisk bas för rymduppskjutningar som även omfattat kazakstanska kosmonauter.

-Kazakstan har traditionellt goda relationer till Ryssland. Kontakterna med Kina har normaliserats efter att ett gränsfördrag slutits mellan länderna 1997. Tyskland har varit pådrivande för att stödja Kazakstans ordförandeskap i OSSE och dess deltagande i världshandelorganisationen, WTO.

-Amerikanska överflygningar till Afghanistan tillåts, men Natobaser i landet kommer inte att tillåtas och Kazakstan tänker inte bli medlem i Nato, sammanfattade Michael Fredholm.

Det kazakstanska språkets ställning har höjts efter självständigheten. Det blev ett skriftspråk under sovjettiden och en stor del av folket talar språket dåligt. Man har övergått till latinsk stavning, efter att tidigare ha använt kyrilliska bokstäver och man har strävat efter att komma ifrån arabiskan. Turkarna har försökt utöva inflytande över språkutvecklingen med liten framgång. Språkfrågan är under utveckling. Antalet personer som pratar standard-kazakstanska har ökat, men inte i alla delar av landet.

Kvinnor har lågt politiskt inflytande

Tredje inledaren Bonnie Bernström har bedrivit kvinnoprojekt i Centralasien i tolv års tid. Bernström sa att kvinnors ställning bestäms på männens villkor i Kazakstan. Kazakstan är det rikaste landet i Centralasien med en medelinkomst på 10 259 USD per capita och år, därefter kommer Turkmenistan och längst ned Uzbekistan med drygt 2 000 USD och Tadjikistan och Kirgizistan med klart under 2 000 USD. I Sverige är motsvarande medelinkomst 34 900 USD.

-I Kazakstan är kvinnliga sysselsättningen högst i regionen med 73 %, jämfört med männens 80 %. Kvinnornas inflytande i politiken är svag. Den kvinnliga representationen i parlamentet är bäst i Kirgizistan (30 %), sämst i Kazakstan (15,8 %). Denna representation är svagare än under sovjettiden, då viss inkvotering skedde av kvinnor. De kazanska kvinnornas löner är 68 % av männens.

Det går 100 kvinnor på 93 män i befolkningen, men bland nyfödda är relationen 94  kvinnor mot 100 män. Fler kvinnofoster blir föremål för abort eftersom männen är favoriserade i samhället. Kvinnors medelålder är ca 70 år, medan männens är knappt 60 år. Spritmissbruket förkortar männens livslängd. Och det påverkar i sin tur kvinnors medvetna livsstrategi,  att utgå från att män dör tidigt och de inte klarar av sin försörjarroll.

-Jämställdheten är bristfällig på arbetsmarknaden, i  familjen och på fritiden. Grundsynen är ganska rasistisk. Man föredrar hemvändande kazaker framför invandrad arbetskraft.

Självmordsfrekvensen är hög. Tredje högst i världen bland unga män, och högst i världen bland unga kvinnor.

-Den centralasiatiske mannen har betraktats som försörjare, försvarare och fader. 25-30 % av hushållen har kvinnliga överhuvuden, och en majoritet av kvinnorna deltar i produktivt arbete (73 %). 50-60 % av kvinnorna har erfarenhet av våld utövat i hemmet eller av annan närstående. De flesta fallen av kvinnomisshandel sker på fredagar, och det finns en tradition att slå på fredagar.

-Fördelar för Kazakstan är ett ganska starkt nationellt, regionalt och lokalt maskineri, att jämställdhetsfrågorna drivs, att en lag om jämställdhet införts efter påverkan av OSSE, att en lag om våld mot kvinnor antagits och att kvinnor är välutbildade.

– Kazakstan var undervärderat i Sovjetsystemet. Kazakstans ordförandeskap i OSSE ger landet en möjlighet att visa upp sig och att öka det egna självförtroendet, vilket kan få positiva effekter och ge kvinnor åtminstone små framsteg,  summerade Bonnie Bernström.

Text: Gunnar Lassinantti

Publiceringsdatum: 2010-03-26

Till toppen av sidan
Att Kazakstan till slut accepterades som ordförandeland berodde på önskemålet att försöka överbrygga klyftan mellan länder i öst och i väst inom OSSE. - Carl Magnus Nesser

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...