Skriv ut

Kosovo ett år – Hans Corell, FNs undergeneralsekreterare och rättschef 1994-2004 svarar på frågor av Palmecentrets Gunnar Lassinantti.

Vid säkerhetsrådets beslut i samband med krigsslutet försommaren 1999 nämndes ingenting om ett självständigt Kosovo. Vilken betydelse anser du detta har?

– Säkerhetsrådet talade inte om ett självständigt Kosovo, utan betonade enhet utan fragmentisering och att existerande gränser inte ska förändras. Jag fäster stort avseende vid detta FN-beslut och känner bekymmer för att skapa separation. I ett tal i Ottawa i oktober 1999 sa jag – och det äger ännu giltighet – att:

– Det gemensamma intresset för FNs medlemsstater måste vara att göra det möjligt att leva i fred. Det primära intresset måste vara att undvika krig inom och mellan medlemsländerna. Ett annat intresse är enhet; en fragmentisering av existerande stater skulle inte bidra till fred och säkerhet – utan motsatsen till det. Om emellertid existerande gränser ska ändras – och det kan finnas legitima orsaker för detta – så ska sådana förändringar ske efter förhandlingar och överenskommelser.

– Jag tycker bekymret står kvar.  Det är viktigt att staters territorier inte bryts upp, annat efter förhandlingar och ingångna avtal som i fallet när Tjeckoslovakien delades upp i Tjeckien och Slovakien.

– Om separatism befrämjas, så uppmuntrar man separatistiska rörelser att ta till vapen och det är en farlig väg.

– Det viktiga är att stater skyddar sin befolkning och ser till att de mänskliga rättigheterna för alla folkgrupper garanteras.

FN-medlaren Martti Ahtisaari har haft åsikten att efter Serbiens etniska rensning våren 1999 gick det inte i längden att behålla Kosovo som tidigare inom Serbien. Vad är din åsikt?

– Med de omständigheter som rådde för tio år sedan och den utveckling som skett  därefter fanns det knappast något annat val för Ahtisaari. Situationen i Kosovo är speciell och Kosovo har förvaltats av FN. Men jag skulle inte säga att Kosovo bildar praxis. Det finns länder som varit emot att erkänna Kosovos självständighet därför att de är rädda för att fallet Kosovo ska åberopas, och det är länder som har liknande tendenser till separatism på sina egna territorier.

Vad anser du om den villkorade självständigheten som Kosovo uppnådde för ett år sedan?

– Med de omständigheter som föreligger fanns det egentligen inget annat att göra. Men vi får se hur utvecklingen blir. Det är ändå en utveckling som går tvärs emot vad vi vill se i EU. Länder på Balkan som nu söker inträde i EU har fragmentiserats i fler och mindre stater med nya gränser, samtidigt som utvecklingen i EU går mot att fästa allt mindre vikt vid gränserna.

Vilken komplikation innebär det att säkerhetsrådet på grund av vetot efter självständighetsförklaringen inte lyckats besluta om något mandat i Kosovo?

– Det är alltid olyckligt när FN-mandat inte kan beslutas. Jag har i ett brev till regeringarna i FNs medlemsländer skrivet 10 december ifjol tagit upp frågan om den tilltänkta utvidgningen av säkerhetsrådet. Men enligt min mening är det viktigare att skapa respekt för en rättsordning än att få in fler medlemmar i säkerhetsrådet – förslag finns om att utöka antalet medlemmar från 15 till 22 eller 26. I brevet framför jag att ett utvidgat säkerhetsråd utan fast och trovärdigt engagemang för folkrätten och FN-stadgan riskerar att göra FN-systemet handlingsförlamat. Jag uppmanar säkerhetsrådet att koncentrera sig på sitt uppdrag att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Det innebär att rikta in sig på de globala hoten mot freden och säkerheten som fattigdom, stigande mat- och energipriser, finanskrisen, kärnvapenspridningen, miljöförstöringen och klimathotet, pandemiska sjukdomar, gränsöverskridande kriminalitet och risken för överbefolkning.

– Inför sådana stora frågor har vi inte råd att inte komma överens i enskildheterna, och inte göra något åt tragedierna bland annat i Mellanöstern och Darfur.

Skapar Kosovofallet farliga prejudikat? När Ryssland erkände enklaverna Sydossetien och Abchasien i Georgien i höstas hänvisades uttryckligen till Kosovo.

– Jag tycker inte man ska se Kosovo som ett prejudikat.  Kosovo är unikt. Och Ryssland var emot när Nato gick in militärt i Serbien 1999. Ryssland och Kina försökte till och med att få rådet att anta en resolution mot interventionen. Rösterna i säkerhetsrådet utföll så att det bara var dessa två länder som röstade för medan 12 medlemmar röstade emot och en avstod.

– Det gäller att sätta kraft bakom orden. Om mänskliga rättigheterna och nationella minoriteterna skyddats hade tragedin i Kosovo eventuellt inte inträffat. Att skydda minoriteter är ett politiskt ansvar. Man måste också hålla i minnet att det är allvarligt att förändra gränser om man inte ser till att skydda rättigheterna för de nya minoriteter som kan uppstå.

Har du någon övrig kommentar?

– Kosovo är ett exempel på svag statsbildning. Det behövs starka stater för att kunna skydda befolkningen så att den kan leva i värdighet och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Och det behövs en ordentlig ordning för att kunna leva upp till att leva upp till rättsstatens förpliktelser. Kosovo måste här skärpa sig.

– Avslutningsvis när det gäller mitt brev om reform av säkerhetsrådet. Här riktar jag in mig på de fem permanenta medlemmarna. Fyra saker behöver uppnås för att de verksamt ska kunna fullgöra sitt mandat att upprätthålla fred och säkerhet.. För det första att de föregår med gott exempel och följer internationell rätt. För det andra att vetot bara används i säkerhetsrådet när egna näraliggande intressen står på spel, inte i andra fall. För det tredje att de inte använder våld annat i de fall FN-stadgan medger detta. För det fjärde att de engagerar sig och tar sitt ansvar för att skydda (”responsibility to protect”) för att folk inte ska lida.

Text: Gunnar Lassinantti

Publiceringsdatum: 2009-02-19

Till toppen av sidan
Det viktiga är att stater skyddar sin befolkning och ser till att de mänskliga rättigheterna för alla folkgrupper garanteras. - Hans Corell

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...