Skriv ut

Björn von Sydow, vice ordförande i svenska delegationen i Europarådet har intervjuats av Palmecentrets Gunnar Lassinantti inför Sveriges ordförandeskap i Europarådet som börjar 7 maj. Rysslandsgranskningen kommer att prioriteras enligt von Sydow. Det går sedan 23 år innan Sverige blir ordförandeland på nytt.

Europarådet, som bildades 1950, var den första civila samarbetsorganisationen i Europa efter andra världskriget med Sverige som en av grundarna. De militära organisationerna Västeuropeiska unionen, WEU från 1948 och Nato från 1949 fanns tidigare. EEC – föregångare till EU – startade först 1957.

I Europarådets stadga betonades arbetet med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsfrågor. Från början var Europarådet – som fick sitt säte i Strasbourg – i praktiken en parlamentarisk församling till OECD i Paris (Organization för Economic Co-operation and Development). Rådets uppgift blev också att lämna rekommendationer i sociala, ekonomiska och kulturella frågor till medlemsländerna.

Europarådet antog redan grundaråret en konvention för skydd av mänskliga rättigheter och fundamentala friheter. Rådets organ är parlamentariska församlingen som träffas sammanlagt fyra veckor om året och har 310 ledamöter – varav Sverige sex, ministerkommitttén med representanter för alla medlemsländer och domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg som koncentrerar sig på demokratifrågor och rättstatens funktion. Dessutom finns en kongress för lokala och regionala myndigheter och en internationell NGO-konferens kopplad till rådet.

– Europarådets verksamhet har mer och mer koncentrerats till demokrati, mänskliga rättigheter och rättsfrågor i takt med att nya internationella organisationer tillkommit, berättar von Sydow.

Det underströks också av rådets stats- och regeringschefsmöte i Warszawa 2005, att verksamheten ännu mera ska fokuseras på just de områdena. Toppmötet identifierade också att rådet ska arbeta på att främja jämställdhet mellan könen, barnens rättigheter och ungdomarnas perspektiv.

– Ekonomiska, sociala, forsknings och vetenskapliga frågor har flyttats till EU, eftersom unionen har större kraft att ta itu med dem. Europarådets roll har förändrats efter EUs utvidgning i etapper som började 1971. Fram till 1989 var rådet i praktiken en organisation för Västeuropa, men med frigörelsen som började det året kom också Östeuropas länder med. Idag har Europarådet 47 medlemsländer, jämfört med EUs 27. Endast Vitryssland är inte medlem, och får inte vara medlem eftersom landet inte uppfyller kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Målet är dock att Vitryssland ska demokratiseras så att det uppfyller inträdeskraven i rådet, beskriver von Sydow.

Ambitiöst svenskt ordförandeprogram

Björn von Sydow hävdar att Sverige har ett ambitiöst program inför ordförandeperioden som också den socialdemokratiska oppositionen fått vara med och påverka. Ett stort antal konferenser och möten har planerats. De tar sikte på att stärka de prioriteringar som redan beslutades för några år sedan i Warszawa. Övervakning av mänskliga rättigheter, skydd av nationella minoriteter, barnens rättigheter, handikappade personers rättigheter, jämställdhet mellan könen, våld mot kvinnor, trafficking och motverkande av diskriminering på grund av sexuellt läggning tillhör de rättighetsfrågor som ska prioriteras.

Valövervakning, en demokratisk kultur, ett brett och fritt civilsamhälle, stärkandet av demokratin och en möjlig demokratisk utveckling i Vitryssland betonas på demokratiområdet. Stärkande av rättssamhället, brottsbekämpning och behovet av juridiska reformer i södra Kaukasus finns också med på agendan. Liksom också ungdomsfrågor, social sammanhållning, medborgarskaps- och MR-utbildning och migrationsfrågor.

I ett tal inför OSSEs permanta råd i dagarna sa Europarådets generalsekreterare Terry Davis

– Vi förväntas göra mera och mera, samtidigt som vår tillgång på pengar blir knappare. Därför behövs ett nära samarbete mellan olika internationella institutioner. Och en ökad specialisering kan hjälpa oss alla att göra mera, göra det bättre och för mindre pengar.

Terry Davie nämnde fyra områden för samarbete mellan rådet och OSSE: terroristbekämpning, bekämpning av människohandel, främjande av tolerans och icke-diskriminering. Dessutom nämnde Davis valobservation, lagreformer, frågor rörande roma- och sintifolken, mänskliga rättigheter, demokrati och lokala styren som andra samarbetsområden. FN och EU är andra viktiga samarbetspartner.

– EU har en bredare agenda än Europarådet, och ett medlemskap först i rådet har fungerat som en ”prövoperiod” för att komma in i EU, fortsätter Björn von Sydow.

–  Turkiet har varit medlem sedan starten, kontrollerats och  kritiserats i rådet ända fram till konstitutionsdispyten i landet de senaste veckorna. Ukraina är ett demokratiskt skakigt medlemsland med korruption, men ändå med en någorlunda fungerande regeringssida och en motstående opposition. De konstitutionella frågorna i Bosnien-Hercegovina har diskuterats en hel del. De senaste valen i Georgien och Armenien har också blivit föremål för stark kritik i rådet. Europarådet har problem med ett antal länder, men det största problemet är Ryssland, bedömer von Sydow.

Ryssland är det största problemet

–  Svensken Daniel Tarschys som rådets dåvarande generalsekreterare och rådets parlamentarikerförsamling satsade hårt på att få med Ryssland som medlem, vilket blev fallet från 1996. Det var en chanstagning med syfte att stödja utvecklingen i Ryssland i riktning mot mera demokrati. Senare kom bakslaget och systemskiftet med Vladimir Putin från cirka 2004, varefter Kreml under Putin kontrollerat hela den politiska processen. Det har valet till duman i december i fjol och presidentvalet i mars i år bekräftat.

– TV-kanalerna och andra media kontrolleras av Kreml. Egendom har överförts till partipampar och Ryssland har sämsta förmögenhetsfördelningen i världen, sämre än Brasilien. Många är fattiga och levnadsåldern har fallit. 31 journalister har mördats, och nästan inget av de morden har rättsligt klarats ut. Rättssystement är korrumperat, från gatupoliser till de stora herrarna. Partisystemet är inte demokratiskt. Det är ett jätteproblem att statsskicket är auktoritärt med betydande folkligt stöd, också som en reaktion mot den sociala katastrofen på 90-talet. Det borde finnas ett självständigt politiskt alternativ, hävdar von Sydow som skrivit en uppmärksammad artikel i ämnet ”Europarådet bör syna Ryssland” (Svenska Dagbladet 2008-04-16).

–  De ryska representanterna är utåt sett oförstående till kritiken, men verkar förstå den vid dialogsamtal. Det går att föra samtal. Ett seminarium kring Rysslands förhållningssätt kommer på initiativ av rådets s-grupp att hållas i Tyskland.

Thomas Hammarberg aktiv MR-kommissionär

–  Det är bra att det finns flera juridiska instanser. Därför behövs Europadomstolen för mänskliga rättigheter som också kan komma att överpröva EG-domstolen i Luxemburg, menar von Sydow.

Finns det en risk att Europarådets rättighetskonvention och EU-fördragets nya rättighetsstadga kan utvecklas i olika riktningar och komma i konflikt med varandra?

– Min prognos är positiv även om det kan finnas komplikationer.

Palmecentrets förre generalsekreterare Thomas Hammarberg är nu rådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och en mycket aktiv sådan. I dagarna har Hammarberg besökt Tjetjenien och riktat kritik bland annat mot att tusentals människor därifrån fortfarande är försvunna efter krigen i området.

– Hammarberg kör hårt. Han och hans medarbetares granskningar av de olika demokratirelaterade systemen i medlemsländerna har lett fram till konstruktiva förslag och dialog med medlemsstaternas myndigheter, både politiska och icke-politiska. Hammarbergs verksamhet är ett viktigt policyinitierande element vid sidan av Europadomstolen för mänskliga rättigheters avgörande i olika fall.

Även om det ordnas en NGO-konferens menar Björn von Sydow att NGO-medverkan inom ramen för Europarådets verksamhet inte är särskilt utvecklad, men att det förekommer lobbyverksamhet i särskilda frågor.

Text: Gunnar Lassinantti

Mera information om Europarådet finns på dess egen hemsida – www.coe.int

Publiceringsdatum: 2008-04-28

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...