Skriv ut
Riktlinjerna antogs av Palmecentrets styrelse den 25 mars 2013.

Verksamheten ska präglas av respekt för både givare och mottagare samt för övriga intressenter som har anknytning till centret. Verksamheten ska även präglas av öppenhet och transparens och intressenter ska ha insyn i Olof Palmes Internationella Centers verksamhet.

Metoder

Anskaffning av medel till Olof Palmes Internationella Center, nedan Palmecentret, ska ske på ett förtroendegivande sätt. Informationen ska vara saklig och korrekt. Palmecentret ska kunna beskriva, förklara och motivera sina handlingar samt ha rutiner för hur man hanterar frågor och klagomål. Ändamålen med insamlingen ska tydligt framgå. Palmecentret ska på ett tydligt sätt rapportera hur de insamlade medlen använts. Palmecentret ska på ett tydligt sätt kunna redogöra för sina kostnader i sitt arbete och hur mycket som går till ändamålet för insamlingen. Organisationen ska ha skäliga kostnader och följa SFIs (Stiftelsen för insamlingskontroll) definitioner av verksamhetsintäkter och kostnader.

Vid användande av text- och bildmaterial ska upphovsrätten respekteras. När text-och bildmaterial ingår och materialet inte kan relateras till den faktiska situationen som beskrivs måste Palmecentret upplysa om detta. Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt av Palmecentret och dess medlems- och samarbetsorganisationer. Om möjligt ska tillstånd att använda bilden ges av den avbildade personen. Extra hänsyn ska tas till minderåriga och särskilt utsatta människor.

Hantering av gåvor och testamenten

En gåva är per definition alltid frivillig. Palmecentret ska visa respekt för givarens integritet. Varje gåva som skänkts till ett särskilt ändamål ska i största möjliga mån användas just för det ändamålet. Testators/givarens önskan ska i möjligaste mån respekteras och uppfyllas. Om detta inte möjligt ska givaren vidtalas. Om en givare, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte om gåva ska detta i möjligaste mån respekteras. Om Palmecentret mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare ska gåvan omgående överföras till den andra mottagaren. I tveksamma fall ska givaren kontaktas för att utröna vem som är den korrekta mottagaren.

Normalt tar Palmecentret tacksamt mot alla gåvor och testamenten. Det kan dock finnas fall där Palmecentret bör avstå. Givaren ska då alltid informeras om Palmecentret tackar nej eller vill styra användningen till något annat än uppgivet ändamål. Ett skäl till att avstå från att acceptera en gåva kan vara att givarens verksamhet står i motsatsställning till Palmecentrets grundvärderingar och mål och/eller om gåvan är förknippad med svåruppfyllda villkor. I andra fall kan kostnaderna för att ta emot gåvan inte stå i rimlig proposition till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara om gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader etcetera som Palmecentret inte kan använda eller avyttra.

Personuppgiftslagen PUL

Olof Palmes Internationella Center följer lagstiftningen om hur personer får registreras.

Oberoende och självständighet

I förhållande till gåvor från företag och organisationer tar Palmecentret i särskilt beaktande att detta inte påverkar Palmecentrets roll eller förtroende som opinionsbildare på ett oönskat sätt. Vid samarbeten med företag eller organisationer ska en avtalsklausul finnas som gör det möjligt för Palmecentret att med omedelbar verkan avsluta samarbetet om företaget eller organisationen agerar på ett sådant sätt som är till men för Palmecentret. Inga samarbeten får innebära att Palmecentret gör avkall på sin självständighet.

 

Till toppen av sidan
Organisationen ska ha skäliga kostnader och följa SFIs (Stiftelsen för insamlingskontroll) definitioner av verksamhetsintäkter och kostnader.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...