Skriv ut
Tillhör du någon av Palmecentrets 27 medlemsorganisationer? Då kan du och din organisation söka bidrag från Palmecentret för att informera om internationella frågor.

Ni kan till exempel arrangera ett seminarium, göra en utställning, visa en film, berätta om er verksamhet i skolor och föreningar, skriva en debattartikel eller arrangera en internationell dag i kommunen.

Alla Palmecentrets medlemsorganisationer kan ansöka om bidrag för att göra kommunikationsinsatser. Vi ser gärna att medlemsorganisationer som är engagerade i internationellt solidaritetsarbete ansöker för att berätta om sitt samarbete med människor och organisationer i olika länder. Genom att berätta om ert arbete kan ni bidra till att öka kännedomen om olika länder och stärka viljan att engagera sig hos fler i Sverige.

Alla medlemsorganisationer kan ansöka om bidrag för kommunikationsinsatser: dels för mindre insatser (högst 20 000 kronor) och dels för större insatser (högst 75 000 kronor). Ansökningar för mindre insatser kan göras löpande under året men ansökningar om högre belopp ska skickas till Palmecentret senast den 1 mars 2018.

Ansökan, kriterier, genomförande och redovisning – klicka på länken för att läsa om vad som gäller för ansökan, vilka kriterier som styr och om hur genomförande och redovisning informationsbidraget går till.

Skicka ifylld ansökan till info@palmecenter.se.  Här finns blanketten för 2018: 2018_Blankett-för-ansökan-om-enstaka-kommunikationsinsatser

Några exempel på samarbeten mellan Palmecentret och medlemsorganisationer som ägde rum 2016:

 • Unga Örnars riksförbund bjöd in en samarbetspartner från Zimbabwe som informerade fackligt aktiva i Stockholm  och unga människor i södra Sverige om situationen i landet och ungas engagemang.
 • Socialdemokraterna i Malmö arrangerade ett seminarium om Syrien.
 • ABF Botkyrka-Salem anordnade en palestinsk kulturdag, som bjöd på panelsamtal, utställning, storytelling, teater och dans.

Sida och Palmecentret har regler och anvisningar för hur informationsbidraget får användas och vad man ska tänka på när man ansöker: Anvisningar och regler för enstaka kommunikationsinsatser

 • Bidrag kan endast ges till kommunikationsinsatser som bidrar till att uppfylla Palmecentrets mål för kommunikationsprogrammet 2016-2018 och Sidas mål för kommunikationsverksamhet.

Palmecentrets mål för kommunikationsprogrammet 2016-2018:

”Palmecentrets kommunikation och opinionsbildning har ökat kännedomen om strukturer som försvårar utveckling och om hur människor som lever i fattigdom kan organisera sig för att förändra sina samhällen i mer rättvis och demokratisk riktning. Engagemanget för internationell solidaritet har ökat inom den svenska arbetarrörelsen.”

Sidas mål för CSO:s informations- och kommunikationsarbete i Sverige:

”… att den svenska allmänheten har god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.”

 • Kommunikationsinsatsen ska äga rum i Sverige.
 • Endast kostnader för informationsaktiviteten kan täckas med bidrag. Det innebär att enskilda organisationers löpande och fasta kostnader (till exempel hyra eller löner) inte kan betalas med informationsbidraget.
 • Sidas bidrag för kommunikationsverksamhet i Sverige får inte användas för insamlingsverksamhet, allmän profilering av organisationer, basinformation om organisationer, löpande drift av hemsida, medlemstidningar eller medlemsvärvning.
 • Om kostnader för större materialproduktioner, kapitalkrävande utrustning och eller resor/reseprogram ingår i ansökan ska dessa kostnader särskilt motiveras vad gäller deras betydelse för att uppfylla kommunikationsmålet.
 • Vid produktion av informationsmaterial och vid kommunikationsaktiviteter som helt eller delvis finansieras med Sida-bidrag ska följande text införas:

”Materialet har finansierats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.” Alternativt: ”Aktiviteten (utställningen/mötet/konferensen) genomförs med stöd av Sida. Sida ansvarar dock ej för innehållet.”

 • Sidas logotyp får inte förekomma på saker som inte är utgivna av Sida. Däremot vill vi att ni tar med Palmecentrets namn och logotyp när ni producerar informationsmaterial.
 • Fakturor för kostnaderna för kommunikationsinsatsen skickas direkt till Palmecentret. Om det är enklare kan ansökande organisation betala kostnaderna och fakturera Palmecentret för utläggen (verifikationer måste bifogas).
 • Egeninsats är inte ett krav för enstaka kommunikationsinsatser.
 • Beviljad ansökan med underskrifter från sökande organisation och Palmecentret gäller som avtal.Detta innebär att projektorganisationen åtar sig att följa aktivitets- och tidsplan samt budget. Palmecentret åtar sig att betala de kostnader som finns i godkänd budget. Eventuella förändringar måste godkännas på förhand av ansvarig handläggare på Palmecentret. Om avtalet inte följs kan det leda till krav på återbetalning av utbetalt bidrag.
 • I den ekonomiska redovisningen ska den godkända budgeten jämföras med utfallet. Redovisningen ska vara Palmecentret tillhanda senast två månader efter att kommunikationsinsatsen genomförts.

Välkommen att kontakta Palmecentrets kommunikationsavdelning om du tillhör en medlemsorganisation och har idéer och förslag om hur vi kan samarbeta för att informera om internationella frågor!

 

Till toppen av sidan