Skriv ut
Pågående projekt ska rapporteras till Palmecentret två gånger per år: en halvårsrapport med fokus på genomförd aktivitet och eventuella förändringar och avvikelser från godkänd plan, och en årsrapport med fokus på årets uppnådda resultat och lärdomar.

Både halv- och helårsrapporten  innehåller två delar:

  • En verksamhetsredovisning utifrån beviljad ansökan och resultatmatris.
  • En finansiell redovisning utifrån beviljad projektbudget

Palmecentrets rapporteringsblanketter ska användas.

För halvårsredovisningen finns ingen deadline, men den är en förutsättning för att den andra halvan av årets projektpengar ska skickas.

Årsrapporter ska vara Palmecentret tillhanda senast den 1 mars nästkommande år. 

 

Årsrapportering

Här hittar ni länkar till de blanketter och instruktioner ni behöver för årsrapportering till Palmecentret.

Årsrapporten ska alltid revideras. För information om vad som gäller för revision av årsrapporten – se vidare under rubriken Revision.

Ladda ner formulären och instruktionerna för den ekonomiska redovisningen här:

Riktlinje för ekonomisk redovisning

Kostnadsspecifikation PAO

Redovisning i svenska kronor PAO

Accounts Local Currency

 

Ladda ner formuläret för verksamhetsredovisning här:

Narrative report PAO 2019

 

Skicka till e-postadressen: reporting@palmecenter.se

 

Revision

Samtliga projekt, oavsett belopp, ska revideras av en extern, oberoende och kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad revisor). Revisionen ska utföras i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard (ISA) utfärdad av International Federation of Accountant (IFAC).

Palmecentrets revisionsinstruktion

 

Halvårsrapportering

Mall för halvårsrapport 2020

Blankett för ekonomisk och deskriptiv halvårsrapportering av projektet. Fokus i redovisningen ligger på avvikelser från verksamhetsplan och budget.

Halvårsrapporten behöver ej revideras.

Skicka halvårsrapporten via e-post till er handläggare på Palmecentret.

OBS! Kom också ihåg att skicka med en kopia på ert avtal med samarbetsorganisationen.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...