Skriv ut
Palmecentret samarbetar med människor och organisationer världen över, bland annat i Burma, Sydafrika, Palestina och Serbien. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper.

Den svenska arbetarrörelsens stora internationella nätverk gör det möjligt att samarbeta med partners världen runt som delar våra värderingar.

Vårt samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av utvecklingsprojekten. Men de pengar som Palmecentret samlar in till Solidaritetsfonden bland annat genom månadsgivare, stöd från medlemsorganisationer och enstaka gåvor, är helt avgörande för verksamheten.

Palmecentrets utvecklingssamarbete sker tillsammans med våra medlemsorganisationer. Genom det kan den svenska arbetarrörelsens unika erfarenheter av fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling i vårt eget land användas för att stötta andra människors kamp för frihet och demokrati.

Tryck på länken nedan för att läsa vad som krävs av en medlemsorganisation som vill bedriva biståndsprojekt genom Palmecentret.

Kriterier för organisationer som söker CSO-projekt via Palmecentret
Kriterier för den svenska organisationen
 Organisationen ska:

1. vara en av Palmecentrets 27 medlemsorganisationer, alternativt en regional eller lokal underavdelning till dessa, vilket ska påvisas med juridiska dokument. Om Palmecentret finner det till ömsesidig nytta att samverka med andra organisationer kan särskilda ramavtal undanta detta kriterium. För kriterier kring det partiinriktade demokratistödet, se nedan.

2. ha sitt säte i Sverige.

3. ha en demokratisk uppbyggnad, aktiva medlemmar, en vald styrelse, stadgar och regelbunden mötesverksamhet.

4. ha en ideell eller kooperativ uppbyggnad, och arbeta för en samhällsutveckling på demokratisk grund.

5. ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år samt dokumenterat detta i årsberättelser och bokslut.

6. ta ansvar för den planering, genomförande och uppföljning av det tänka projektet, vilket inkluderar tillräckliga personella och ekonomiska resurser.

7. ha erfarenhet från utvecklingsarbete i samarbetsländer, eller kommunikationsverksamhet i Sverige. Om denna erfarenhet inte finns inom organisationen kommer Palmecentret inta en mer handledande roll i projektarbetet.

8. åta sig att ha genomgått Palmecentrets utbildning för projektledare innan ansökan lämnas in.

9. ha ett projektförslag som faller inom ramen för den strategi Palmecentret har för den aktuella regionen.

10. kunna påvisa att man inom organisationen bedriver ett jämställdhetsarbete.

11. besitta en kompetens som är relevant för den lokala samarbetsorganisationen.

12. ha fullgjort sina skyldigheter, till exempel rapporterings- och redovisningsåtaganden, för tidigare erhållna bidrag.

Kriterier för samarbetsorganisationen

Organisationen ska:
1. vara en organisation med en ideell eller kooperativ inriktning vars verksamhet baseras på demokratiska värderingar och präglas av öppenhet och ansvarstagande.

2. i första hand vara en medlemsbaserad organisation vars medlemmar representerar den målgrupp Palmecentret vill stödja. I andra hand professionella organisationer (NGO:s) som aktivt verkar för att stödja och stärka folkrörelser.

3. vara registrerad som en ickestatlig organisation hos myndigheter. Undantag beslutas av verksamhetschef.

4. ha bedrivit dokumenterad verksamhet under minst ett år. I undantagsfall kan organisationer under uppbyggnad samt informella strukturer, exempelvis nätverk, få räknas som lokal samarbetspartner, om deras faktiska demokratiska karaktär samt ideella eller kooperativa inriktning kan styrkas. Beslut tas av verksamhetschef.

5. kunna uppvisa en godkänd ekonomisk redovisning från föregående år. Undantag beslutas av verksamhetschef.

6. arbeta för en samhällsutveckling på demokratisk grund.

7. kunna ta ansvar för den föreslagna insatsen samt ha erforderliga personella och ekonomiska resurser.

8. inte vara ett politiskt parti. Kravet gäller inte så kallade partiassocierade organisationer, till exempel ett partis kvinnoförbund. För anvisningar gällande det partiinriktade demokratistödet gäller särskilda regler, se mer information under den avdelningen.

Ansökan och årlig arbetsplan

För pågående projekt med flerårigt avtal ska en årlig arbetsplan och budget presenteras i början av varje år. Dessa dokument ska lämnas in till Palmecentret i samband med årsrapporten och senast den 1 februari.

Använd följande dokument:

Budget

Annual Work Plan

 

Ansökan för perioden 2020–2024 är stängd. För mer information eller intresseanmälan kontakta relevant handläggare.

Kontaktuppgifterna finner du här: https://www.palmecenter.se/personal/

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...