Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Studio Solidaritet: Vad händer i Palestina?

De senaste dagarna har många av oss skakats av tvångsevakueringarna av palestinier boende i stadsdelen Sheik Jarrah i Jerusalem. Oroligheter blossade upp efter att israelisk domstol hävdat att området skulle utgjort judisk mark före 1948. Hundratals har skadats, även barn. Nu har Israels Högsta Domstol valt att skjuta upp beslutet om vräkningarna, men händelserna sätter åter ljus på de folkrättsliga brott som nu pågått i över sju decennier. Ingen fredlig lösning finns i sikte.

Vad händer i Palestina? Och vad kan omvärlden göra?

Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare möter Tajma Sisic, Internationell sekreterare SSU och Europaparlamentariker Evin Incir (S) i ett samtal om den rådande situationen i landet. Evin Incir är huvudförhandlare i Palestinafrågan i EU-parlamentet.

Palmecentret samarbetar med ett 15-tal palestinska organisationer för ett långsiktigt fredsbyggande. Våra fokusområden är att stärka ungdomar, kvinnor och arbetare.

Se samtalet här!

Ecocid och cirkulär ekonomi

Live på Palmecentrets Facebooksida 11 maj kl.11.00.

För att lyckas nå de globala klimatmålen behöver vi göra en radikal omställning av hur vi producerar och konsumerar. Vi behöver gå ifrån den linjära ekonomin, med överdriven konsumtion och slit och släng, mot en cirkulär ekonomi som bygger på återbruk och en mer jämlik fördelning av resurser. Hur kan en ekocidlagstiftning spela en roll i detta?

Detta är en fråga som engagerar många – inte minst fackförbunden. Enligt en undersökning av Handelsanställdas förbund tycker 9 av 10 medlemmar att handelns klimatpåverkan måste minska. Allra viktigast enligt förbundets medlemmar är att erbjuda produkter i mer miljövänliga material och förpackningar, samt att skapa mer miljövänliga leverans- och retursystem.

Det här webbinariet handlar om hur en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstörelse, ekocid, skulle kunna hjälpa till på vägen mot en cirkulär ekonomi. Genom att beslutsfattare får stöd att på straffrättsliga grunder avstå från verksamhet som är lönsam men miljöförstörande, blir det möjligt att hejda systematisk och omfattande miljöförstöring. En internationell lagstiftning om ekocid kan därmed vara ett stöd för investeringar i hållbar innovation mot en cirkulär ekonomi. Det skulle inte bara sätta stopp för miljöförstörande verksamheter utan även stötta ansvarstagande företagsledare, som idag konkurrerar med och slås ut av de som inte värnar om vår gemensamma livsmiljö.

Trots att många talar om behovet av en cirkulär ekonomi är det få som har klart för sig vad det betyder. Under seminariet kommer vi därför reda ut vad det innebär att arbeta mot en cirkulär ekonomi. Var ansvaret bör ligga, vem som ska betala för det och hur vårt nuvarande ekonomiska system kan möjliggöra eller motverka storskalig miljöförstörelse och påverka klimatomställningen?

Medverkande:
Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker, ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Jonas Roupé, företagare och styrelseledamot i End Ecocide Sweden
Ola Palmgren, utredare, Handelsanställdas förbund och medförfattare till Miljö- och klimatpolitiska programmet på Handelsanställdas förbund
Samtalsledare: Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé

Ekocid och cirkulär ekonomi är en del av seminarieserien Ekocid och mänskliga rättigheter där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi?

Webbinarium 1: Ekocid och rättvis omställning
Webbinarium 2: Ekocid – fred och gemensam säkerhet
Webbinarium 3: Ekocid och cirkulär ekonomi

Arrangörer: Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.

Ecocid och gemensam säkerhet

Idag är det fullt lagligt att förstöra den natur som människor är beroende av för mat, vatten, hälsa, inkomster och skydd. Hur påverkar det freden och den mänskliga säkerheten i världen?

Sambandet är tydligt – risken för våld ökar på platser där människors livsmiljöer hotas. Allvarlig miljöförstöring och ett mer instabilt klimat har bidragit till många av dagens krig och konflikter och gör att allt fler tvingas på flykt. Att skydda vår levande miljö är därför en allt viktigare del av arbetet för fred och säkerhet.

Idag saknas dock tillräckliga verktyg för att hejda klimatkrisen och motverka att aktörer tjänar stora pengar på att förstöra mark, vatten och luft. Det är dags att ta nästa steg: att införa en internationell lag mot allvarliga miljöbrott. År 2010 föreslog advokaten Polly Higgins att storskalig miljöförstörelse – ekocid – skulle läggas till listan över brott mot mänskligheten. En sådan ekocidlag skulle kunna hjälpa oss att sätta stopp för den massförstörelse av jorden som idag utgör det största säkerhetshotet mot mänskligt liv och trygghet.

Medverkande:
Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot.
Shora Esmailian, journalist och röst för klimatflyktingar.
Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.
Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

Ecocid och rättvis omställning

Hur kan en internationell lagstiftning mot storskalig förstörelse av miljön – ekocid – bidra till att genomföra fackens och arbetarrörelsens vision mot en rättvis klimatomställning? I detta webbinarium tittar vi närmare på hur exploatering av naturen hänger samman med utnyttjande av arbetare. Vi kommer inleda med att prata om vad ekocidlagstiftning är och fortsätter sedan att diskutera hur denna kan förändra spelplanen och få företag att ta ansvar – för sina anställda, för de lokalsamhällen där de verkar och för vår miljö.

För att en rättvis omställning skall vara möjlig är ett globalt samarbete av största vikt. Vi kommer diskutera varför det inte räcker med nationell lagstiftning, handelsavtal och andra överenskommelser eller konventioner som Agenda 2030 eller Parisavtalet.

Idén om att införa en internationell lag för att hålla stater och företag ansvariga för miljöbrott har haft brett stöd från regeringar tidigare i historien. Redan för 50 år sedan använde Olof Palme termen “ekocid”. Mot bakgrund av dagens ökande klimat- och miljökriser är idén mer aktuell än någonsin och det finns en bred rörelse för att få lagen på plats.

Vad skulle en ekocidlag innebära i praktiken för fackens och arbetarrörelsens arbete för en grön omställning där ingen lämnas utanför? Vad är riskerna? Vad är möjligheterna?

Medverkande:
Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.
Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.
Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden.
Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

Anmäl dig här!


Ekocid och rättvis omställning är en del av seminarieserien ”Ekocid och Mänskliga Rättigheter” där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för facket och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi?

Webbinarium 1: Ekocid och rättvis omställning
Webbinarium 2: Ekocid, fred och gemensam säkerhet
Webbinarium 3: Ekocid och cirkulär ekonomi

Vi är mitt uppe i en ekologisk kris som påverkar hela jordens klimat där mänskliga aktörer systematiskt förstör naturen. Detta är idag fullt lagligt. Genom att lagstifta om ekocid skulle storskalig miljöförstörelse bli ett internationellt brott. Det skulle sätta nya ramar för vilka mänskliga aktiviteter vi kan godta – inom planetens gränser och med respekt för mänskliga rättigheter.

Arrangörer: Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden. 

Den fortsatta vägen till demokrati i Belarus – Inför frihetsdagen

Den 25 mars infaller den så kallade Frihetsdagen i Belarus, en historisk minnesdag som blivit ett av demokratirörelsens viktigaste återkommande tillfällen att träffas och manifestera sin frihetslängtan.

Höstens omfattande demonstrationer i Belarus möttes med stor brutalitet från regimens sida. Under de senaste  månaderna har intensiteten i protesterna minskat, men det utbredda missnöjet med Lukasjenkas styre kvarstår.

Kommer Frihetsdagen att innebära en ny stor demonstrationsvåg i Belarus? Hur ser demokratirörelsens förutsättningar för en ny kraftsamling ut, och hur kan omvärlden bidra till en positiv förändring? Hur stark är protestviljan på stora företag, där strejkinitiativen avlöste varandra i höstas, men inte ledde ända fram till en generalstrejk? Hur ser planerna ut för Svjatlana Tsichanouskaja och det koordinerande råd som utmanat den sittande diktaturregimen?

Ett digitalt studiosamtal med medverkan av Volha Kavalkova, representant för Belarus oppositions koordineringsråds presidium, Lana Willebrand, Union to Union – LOs, TCOs och SACos gemensamma biståndsorganisation, Dmitri Vasserman, företrädare för Sveriges belarusier och Belarus folkambassad i Sverige, Harry Hummel, chef för CSP, ordförande i Nederländernas Helsingforskommitte, Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Tobias Ljungvall, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, samtalsledare.

Språk: svenska och tolkning belarusiska-svenska; Harry Hummel talar engelska.

Här hittar du eventet!

Palmecentret på Globala Torget c/o Littfest
Globala Torget gästar Umeå Littfest med två program kopplade till den rådande situationen i världen och tar avsats från samtidslitteratur, poesi och det internationella civilsamhället.
Under det senaste decenniet har flera länder utvecklats i en auktoritär riktning. Yttrandefriheten har inskränkts, oppositionen har pressats tillbaka och regeringar har tagit kontroll över medier och domstolar. Det som tidigare var en illavarslande snålblåst har under coronakrisen förstärkts till en orkan. Situationen är samtidigt komplex och dubbelbottnad. Hur ser världen ut när det demokratiska utrymmet krymper på flera håll – och hur hittar vi lösningen?
Möt människor som på olika sätt har givit sig hän att skildra detta mycket aktuella tema – med undersökande, mod och kreativitet som drivmedel. På programmet riktas fokus till kvinnliga litterära röster i Turkiet, diktaturmotståndet i Ryssland samt flyktingars tillvaro i den allt stramare flyktingpolitik som blivit rådande i EU.

Programdel 1 – Varning Frihet i fara!

Programdel 2 – Kvinnor i krig

Palmecentrets programpunkt:
Turkisk turbulens (19 minuter in i sändningen)
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internatio­nella Center
Helin Sahin, regionchef OPC, författare
Amy Marie Spangler, förläggare, me too-aktivist, översättare och medgrundare av AnatoliaLit Agency
Om: Hur ser förutsättningar för kvinnlig litteratur och me too-rörelsen ut un­der ett auktoritärt ledarskap och vilka framtidsutsikter har demokratin i Tur­kiet?
Palmedagen Västerbotten

Varmt välkommen till Palmedagen Västerbotten!

Lördag 20 mars samlar vi arbetarrörelsen i Västerbotten för att blicka ut i världen. Temat för dagen är: Varning! Frihet i Fara och leds av Kata Nilsson, politisk redaktör på Piteå-Tidningen. Sändningen går live på arrangörernas Facebooksidor. Eventet hittar du här.

Dagens program

14.00 Hej och välkomna!

14.10 Rättvis omställning
Vem leder klimatomställningen? Vem bär ansvar? Vem får ta smällen? Nasra Ali leder ett ödesmättat samtal med LOs ordförande Susanna Gideonsson, europaparlamentariker Eric Bergkvist och S-studenters ordförande Malin Malm.

14.40 Poesi/Paus
Den Umeåbaserade poeten Pernilla Berglund dikter utspelar sig ofta i västerbottniskt landskap. På Palmedagen läser Berglund ur sin senaste bok Rätten.

14.55 Västerbotten, virus, våld och vaccin
I spåren av pandemin ser vi ökade klyftor, ökat våld mot kvinnor och en orättvis fördelning av vaccin. Adonay Kidane, internationell ledare S-studenter leder samtal mellan Tichaona Maphosa, internationella utskottet i Umeå arbetarekommun, Lungisa Huna och Mercia Andrews från sydafrikanska TCOE som arbetar med jämlik distribution av vaccin och Ella Mangisa från organisationen Ilitha Labantu som jobbar mot det ökade våldet mot kvinnor.

15.25 Upp till kamp
Demokratin är i fara. Hur försvarar vi den? Anna Johansson, från SSUs förbundsstyrelse leder ett samtal med Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström, Abrak Saati, forskare i statsvetenskap vid Umeå Universitet och ABFs ordförande Helén Petterson.

16.00 Tack för idag!

Studio Solidaritet: Nato – världens farligaste allians?

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Det konstaterade utrikesminister Ann Linde i den årliga utrikespolitiska deklarationen i riksdagen. Det följdes av en intensiv debatt som synliggjorde konflikten mellan vänsterns och högerns säkerhetspolitiska hållning. Högern med Moderaterna i spetsen driver på för en Natooption – alltså någon slags snabbväg för Sverige att kunna gå med i Nato om det säkerhetspolitiska läget förändras.
Idag står vi inför säkerhetspolitiska utmaningar som klimathotet, Covid-19 pandemin, militär upprustning, ökade ekonomiska klyftor, fattigdom och svält.
Hur ska vi navigera i den säkerhetspolitiska debatten som enbart tycks präglas av en enda lösning: upprustning?

Med oss för att diskutera detta har vi Palmecentrets Anna Sundström och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg.

Varmt välkommen att delta! Det krävs ingen anmälan och deltagandet är kostnadsfritt. Sändningen går live på Palmecentrets Facebooksida

Myanmar – vad innebär militärkuppen?

Live 11/3 kl.16.30

Den 1 februari i år grep armén (Tatmadaw) makten i en kupp mot Myanmars folkvalda regering. Ett flertal politiska nyckelpersoner arresterades i hastig takt,  inklusive landets president Wim Myint och den politiska ledaren Aung Sun Suu Kyi. Samma vecka skulle det nyvalda parlamentet ha sammanträtt för att bekräfta novembervalets resultat genom att godkänna den nyvalda regeringen.  Demonstranter runt om i landet trotsar nu rädslan för våld och kräver att militären omedelbart lämnar över makten till de folkvalda.

Februarikuppen reser många frågor om maktdelningen mellan civila regeringen och armén som varit en styrande princip i två decennier. Varför valde armén att nu avsluta maktdelningen som hittills tjänat den så väl? Vilka är konsekvenserna för landets politiska utveckling? Kommer Myanmar att återgå till direkt militärstyre? Militären har lovat nya val, men inte angivit när i tiden det skall ske.

I samtalet kommer Myanmars politik att diskuteras, kvinnors roll i Myanmars motståndspolitik samt vilken roll civilsamhällets organisationer spelar.

I webbinariet medverkar Marco Bünte, professor i Asiens politik vid Friedrich-Alexander Universität i  Erlangen-Nuremberg, Jenny Hedström, biträdande lektor, Försvarshögskolan,  som forskar om genus och konflikt, kvinnors aktivism och motstånd med fokus på icke-statlig väpnad konflikt i Myanmar/Burma samt Debbie Stothard, generalsekreterare för International Federation of Human Rights (fidh) och koordinator ALTSEAN Burma, Bangkok, som sedan 1996 stöder gräsrotsrörelser i Myanmar som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Samtalsledare Eva Hansson, Forum för Asienstudier, Stockholms universitet.

Webbinariet hålls på engelska.
Datum & tid: 11/3, kl.16.30
Arrangörer: ABF Stockholm, Forum för Asienstudier, Stockholms universitet  Olof Palmes Internationella Center
Samtalet sänds på Zoom, anmälan görs här.
Israel och Palestina efter Trump – Hur ska Sverige bidra till fred?

I mars är det återigen omval i Israel. I Palestina väntas också parlamentsval för första gången på 15 år. I USA har Biden svurits in som president. Finns det återigen hopp i konflikten om Israel och Palestina? Hur ser situationen på marken ut?

Den israeliska människorättsorganisationen B’tselem släppte nyligen en mycket omdiskuterad rapport där de hävdar att Israel genom sin ockupation av Palestina blivit en apartheid-stat. B’tselem menar att Israel låtit upprätta två system i området mellan Jordanfloden och Medelhavet. Ett demokratiskt system för delar av befolkningen i området och militär ockupation för en annan del av denna befolkning. Vad säger folkrätten om detta och vad är i så fall omvärldens ansvar? Hur bör Sverige betrakta detta?

Den internationella brottmålsdomstolen, ICC, har också nyligen bedömt att de har jurisdiktion över folkrättsbrott begångna i de palestinska territorierna. Det betyder att både israeliska militärer såväl som palestinska folkrättsförbrytare skulle kunna åtalas. Vad innebär detta för konflikten?

Olof Palmes Internationella Center och Centerpartiets Internationella Stiftelse bjuder in till ett samtal om den svenska utrikespolitiken och om för att tala om konfliktytorna framåt och Sveriges roll. Samtalet inleds med att Roy Yellin från B’tselem berättar om organisationens senaste rapport (på engelska). Därefter fortsätter samtalet på svenska.

Medverkande panelister:
Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson Centerpartiet
Thomas Hammarberg, riksdagsledamot Socialdemokraterna (utrikesutskottet)
Pål Wrange, folkrättsexpert

Med gästspel av:
Roy Yellin, B’tselem