Skriv ut
Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer bedriver vi drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder, bland annat i Filippinerna, Palestina, Serbien och Sydafrika.

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Samtidigt införlivades Arbetarrörelsens Internationella Centrum, Arbetarrörelsens Fredsforum och I-fonden i Palmecentret. Vårt mål är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

I stort sett alla organisationer inom svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret, till exempel ABF, LO och LO:s medlemsförbund, Socialdemokraterna, Unga Örnar och Hyresgästföreningen. Tillsammans har vi en unik kompetens och lång praktisk erfarenhet av demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i Sverige under mer än 100 år. Det ger Palmecentret goda möjligheter att arbeta för målet för svenskt utvecklingssamarbete: ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Arbetarrörelsens stora internationella nätverk innebär att vi kan samarbeta med partners som delar våra värderingar världen över.

I en film från 2012 berättar vi om Palmecentrets första 20 år:

Verksamheten i dag

Under 2016 inledde Palmecentret flera längre Sida-finansierade program. Ett fyraårigt riktat till organisationer i civilsamhället och det särskilda demokratistödet genom partianknutna organisationer som gäller i tre år. Under året bedrev Palmecentret över 200 projekt tillsammans med medlemsorganisationer och partnerorganisationer i  fler än 30 länder. Organisationer och aktörer från fler länder än så nås genom regionala och tematiska insatser.

I Asien arbetar Palmecentret främst i Burma och Filippinerna med fokus på att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor, unga och etniska minoriteter.

Balkan är det övergripande temat att stärka fackliga organisationer i samtliga länder. I Serbien arbetar vi även med ökad transparens, i Albanien med att stärka kvinnors ställning i politiken och inom den offentliga administrationen, och i Kosovo med att öka medborgarnas inflytande.

Mellanöstern och norra Afrika (MENA) stödjer Palmecentret organisationer som arbetar i, eller med, Palestina, Syrien, Turkiet, Tunisien och Västsahara. I Palestina arbetar Palmecenter med marginaliserade grupper, framförallt ungdomar och kvinnor. Syftet är att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter, och uppmuntra till en aktiv roll för att bidra till förändring. Programmet består av 15 projekt, varav åtta genomförs tillsammans med medlemsorganisationer. Flera tusen palestinier har nåtts, både på Västbanken och på Gaza, och sammanfört människor i ett land fragmenterat av ockupation.

I Södra Afrika har vi samarbeten i  Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Fokus ligger på att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor och ungdomar. Målgrupperna får genom Palmecentrets samarbetsorganisations kunskap och verktyg för att kunna utkräva sina rättigheter.

Verksamhet i Sverige

Information och opinionsbildning är en viktig del av Palmecentrets arbete. Genom att medverka i media, publicera artiklar och filmer på vår hemsida och i sociala medier, arrangera seminarier och publicera trycksaker bidrar vi till att öka kännedomen om situationen i olika länder. Våra samarbetspartners har en central roll i kommunikationen. Det är de som bäst kan beskriva sina utmaningar och sitt arbete.

Prenumerera gärna på Palmecentrets nyhetsbrev och seminarieinbjudningar. Och följ oss på Facebook och på Twitter.

Palmecentrets verksamhet i nätverk

Palmecentret är ensamt om att samtidigt vara både en ramorganisation som bedriver stöd via folkrörelseprojektramen (CSO) och en partianknuten organisation (PAO). I Sverige prioriterar Palmecentret kontakterna med övriga ramorganisationer, inte minst de mest närstående  We Effect och Union to Union. Inom det partiinriktade stödet läggs stor vikt vid kontakter med de sex övriga partianknutna organisationerna, varav flera ingår i partigemensamma projekt.

I Sverige deltar Palmecentret även i nätverk kopplade till freds- och säkerhetsfrågor bland annat det svenska nätverket för kärnvapennedrustning och det svenska OSSE-nätverket. Palmecentret är även medlem i Globalportalen, en hemsida som samlar artiklar och nyheter om bistånd och världens utveckling, tips på aktiviteter, jobb och volontärresor. Informationen kommer från drygt 50 svenska ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund.

På Europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer, bland andra: European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS), European Network of Political Foundations (ENOP), Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Concord och Solidar.

Vill du stödja oss eller engagera dig?

Vi är många som på olika sätt är engagerade i och stödjer den svenska arbetarrörelsens solidaritetsarbete. Men vi behöver bli fler. Läs om hur du ger bidrag till Palmecentrets solidaritetsfond och om hur du kan engagera dig genom din medlemsorganisation och Palmecentret.

Till toppen av sidan
Det samhälle vi vill ha skapar trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra.
– Olof Palme, 1986

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...