Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Informera om ert internationella arbete

En viktig del av samarbetet mellan Palmecentrets medlemsorganisationer och partnerorganisationerna runt om i världen är att i Sverige informera om vad vi gör och varför, genom att lyfta fram grupper och individer som kämpar för demokrati, jämlikhet, en bra livsmiljö och ökat inflytande.

Informera – vad, vem och hur?

Genom att berätta om hur vi tillsammans arbetar för en förändring kan vi öka förståelsen för globala utvecklingsfrågor. Det är också ett sätt att ta tillvara våra egna och våra samarbetspartners kunskaper och att bilda opinion för en rättvis värld.

Vad ska vi informera om?

De flesta svenskar är positiva till bistånd och utvecklingssamarbeten men vet oftast inte så mycket om vare sig länderna vi arbetar i, vilka vi samarbetar med eller vilka effekter det får. Därför är det viktigt att berätta om och hur vi arbetar, om målgruppens levnadsvillkor och om hur de vill förändra sina liv och att fler förstår vikten och effekten av svenskt bistånd.

Vem ska vi informera?

Det är lättare att nå fram med information till människor som man har en relation med eller som redan är intresserade av internationella frågor. Dit hör till exempel medlemmarna i er egen organisation och medlemmar i andra arbetarrörelseorganisationer. Det är förstås extra viktigt att er egen organisation på olika nivåer får ta del av era berättelser om samarbetsprojektet.

Hur ska vi informera?

Det finns många olika sätt och vägar att informera. Att skriva artiklar eller spela in korta filmklipp för hemsidor och sociala medier är ett sätt. Tagga gärna Palmecentrets sociala medier-konton i det som ni själva delar (Instagram/Facebook/Twitter(X)).

Om ni kan intressera lokaltidningen eller lokalradion för att intervjua er eller era samarbetspartners når ni många personer med information.

Kanske är förbundets/organisationens medlemstidning intresserad av att göra ett reportage eller av att publicera en artikel som ni skrivit?

Inom den egna och närstående organisationen kan ni erbjuda er att medverka på möten, kurser och studiecirklar för att berätta om landet ni verkar i eller mer ingående om ert samarbete.

Försök att hitta sätt som beskriver verksamheten på ett levande sätt, gärna genom att låta personer som ingår i samarbetsorganisationens målgrupp själva komma till tals.

Skicka gärna artiklar eller annat informationsmaterial som ni tagit fram inom ramen för projektet till er handläggare på Palmecentret.

Om samarbetsformer med Palmecentret för kommunikation, kontakta vår digitala kommunikatör på erica.fahlstrom@palmecenter.se.