Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Stockholm+50

Olof Palme International Center's participation in the 2022 environmental conference in Stockholm
Rättvis klimatomställning

Så driver vi på för miljö och rättvisa i Palmes anda

Det är 50 år sedan Olof Palme öppnade FN:s första miljökonferens i Stockholm. I år samlas världsledare på samma plats igen för att hantera klimat- och miljökrisen - och tiden är knapp.

Vi måste agera nu för att förhindra att vårt klimat och våra ekosystem bryts ner. Samtidigt växer de globala klyftorna mellan rika och fattiga, och arbetares rättigheter är under attack. Klimatkris och ojämlikhet är tätt sammankopplat. Vi måste hantera båda samtidigt.

Till Stockholm+50 manar Palmecentret till handling inom tre områden:

1. Genomför en rättvis klimatomställning

Fackföreningar över hela världen kräver en rättvis klimatomställning. Alla jobb måste bli gröna och anständiga, och arbetare och lokalsamhällen måste ha en röst i omställningen.

2. Stoppa ekocidbrott!

Klimatet och ekosystemen är under stor press, med mänskligt lidande och enorma ekonomiska konsekvenser som följd. Det är en akut kris för vårt samhälle, vår demokrati och vårt ekonomiska system. Och just nu, i större delen av världen, hålls ingen ansvarig. Det är på tiden att vi kriminaliserar storskalig miljöförstörelse.

3. Prioritera gemensam säkerhet

Konflikter och sociala spänningar växer i takt med att klimatförändringarnas effekter blir alltmer synliga. Samtidigt kvarstår hotet om kärnvapenkrig än i dag, med potentiellt förödande effekter för människor och miljö. Samspelet mellan klimatkris och fred är avgörande för vår gemensamma säkerhet.

Titta på vårt sidoevent!

 


Urgent action is needed to prevent the breakdown of our climate and the natural world. At the same time, the global divide between rich and poor is deeper than ever, and workers’ rights are under attack. The crisis of nature and the crisis of inequality are closely linked. We must address both at once.

For this year’s Stockholm+50 conference, Olof Palme International Center urges action in three areas:

1. Just transition

Trade unions all over the world are calling for a Just Transition. All jobs need to become green and decent, and workers and communities must have safety and opportunity in this great shift. Importantly, they must also have a voice in the transition.

2. Stop Ecocide!

The climate and ecosystems are under tremendous pressure with human suffering and incalculable economic consequences as a result. It is the acute crisis of our society, our democracy and our economic system. And right now, in most of the world, no-one is held responsible. It is high time to criminalize large-scale environmental damage.

3. Common Security

Conflict and social tension grow as the predicted impacts of climate change are becoming increasingly visible. And in the twenty-first century the threat of nuclear war remains undiminished, with potential devastating effects on humans and nature. Hence, the interplay between the climate emergency and peace is crucial to our common security.

Watch our official side event!

 

Våra evenemang | Our events

Before the conference in June, we arranged a webinar series covering our focus areas. Missed the talks? You can watch them at any time here on our website.

Download our study on Just Transition

Olof Palme International Center has asked activists in trade unions, civil society and sister parties in the Philippines and South Africa what they consider central for a Just Transition. Their responses are summarized in a new study. Download it by clicking on the image.

Röster | Voices

Demokrati ska stoppa kriget mot naturen

Hur de rika och mäktiga kan hindras från att köra planeten i botten var ett hett ämne på Stockholm+50-konferensen. Cajsa Unnbom skriver om att stärka demokratiskt inflytande på miljö- och klimatområdet och om tre initiativ som drivs för att utkräva ansvar: ett globalt nedrustningsavtal för fossila bränslen, rättvis klimatomställning och en internationell lag mot ekocid.

Na­mi­bis­ka fe­mi­nis­ter för­sva­rar mil­jön och ur­folks rät­tig­he­ter

– Om de hittar gas eller olja kommer Okavangodeltat att förgiftas och vattenbristen bli total. Fiske och turism kommer försvinna och djur utrotas. Marken kommer inte gå att odla, säger Liz Frank, ledare för Women’s Leadership Center (WLC) i Namibia. Den 31 maj-3 juni medverkar representanter från WLC på Folkets forum och Stockholm+50-konferensen.

"Klimatkampen är också arbetarrörelsens kamp"

Cajsa Unnbom är Palmecentrets miljö- och klimatrådgivare och projektleder vår medverkan i Stockholm+50. Hon delar med sig av sina förväntningar på miljökonferensen.