Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Zimbabwe. Foto: Chairmaine Chitate

Rättvis klimatomställning

Vad vi gör
Palmecentret verkar för en rättvis klimatomställning. Så här arbetar vi:

Klimatomställning – lokalt, globalt och för alla

  • Vi stödjer organisationer i det civila samhället – för att klimatkrisen kommer slå hårdast mot de redan socialt och ekonomiskt utsatta, därför behöver lösningarna komma underifrån.
  • Vi stödjer fackföreningar – för att sätta press på företag att ställa om och ta sitt ansvar för arbetstagare i förändringen.
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier – för att klimatkrisens strukturella och storskaliga lösningar ligger i progressiva politiska reformer.

Vi höjer rösten för klimatet

Arbetarrörelsen har alltid gått i bräschen för progressiv politik och samhällsutveckling – Palmecentret verkar för att utveckla och stärka arbetarrörelsens roll i omställningen mot global hållbar utveckling.

Med stöd från oss utvecklar civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och politiska partier runt om i världen verktyg och utbildning för att själva kunna ställa om.

Med hjälp av opinion och kommunikation sätter Palmecentret rättvis klimatomställning på agendan, både i Sverige och internationellt.


Mänsklighetens största utmaning

Den pågående klimatkrisen utgör ett akut hot mot vår existens och vi vet att tiden är mycket knapp. Effekterna syns redan nu i form av återkommande bränder, översvämningar och torka. Hårdast drabbas idag de miljontals människor som redan lever i social och ekonomisk utsatthet. Om vi inte gemensamt hittar lösningar till klimatkrisen kommer ojämlikheten, konflikterna och lidandet öka.

Vår ohållbara livsstil bidrar inte bara till stora utsläpp av koldioxid utan upprätthåller även ojämlika strukturer för arbetare och medborgare över hela världen. För Palmecentret är behovet av en rättvis omställning en självklar grundpelare i allt vårt arbete. Varje strategi för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet måste bygga på omsorg om miljön och en hållbar framtid.


Exempel på projekt

Studie om rättvis omställning

Hur kan allianser för rättvis omställning stärkas? Hur kan vi, genom internationellt samarbete, driva på för rättvis omställning i låg- och medelinkomstländer? Det är frågor som Palmecentret och Solidar ställer sig i studien “A Just Transition for the Global South: Learning from alliances and movements in the Philippines and South Africa”.

Syftet med studien är att undersöka vad en rättvis grön omställning behöver innehålla för att vara relevant i de länder där vi verkar. Röster från fackförbund, civilsamhällesorganisationer och politiska partier som Palmecentret samarbetar med i Filippinerna och Sydafrika får komma till tals, likväl som andra aktivister och representanter från den internationella arbetarrörelsen.

Allians för rättvis klimatomställning (ARK)

Palmecentret har varit initiativtagare till en allians med många aktörer för rättvis klimatomställning. Alliansen samlar fackförbund, miljöorganisationer, feministiska organisationer, kulturaktörer, fredsorganisationer m.fl. ARK riktar en kraftfull uppmaning till Sveriges riksdag och nya regering att under den här mandatperioden agera för en heltäckande och rättvis omställning. I maj 2023 genomfördes ett gemensamt rådslag där 37 förslag/rekommendationer antogs.

Namibiska feminister försvarar miljön och urfolks rättigheter

Det kanadensiska företaget ReconAfrica planerar oljeborrning i regionen Kavango i Namibia, något som kommer drabba urfolket san hårt. När Okavangodeltat förgiftas går vattnet inte att använda. Fiske och turism kommer försvinna och djur utrotas, marken kommer inte gå att odla.

Women’s Leadership Center (WLC) i Namibia kunde tack vare samarbetet med Palmecentret arrangera en workshop för san-folkets ledare, som ledde till att motståndet tog fart. Tillsammans har man nu mobiliserat 190 organisationer i ett gemensamt upprop om att stoppa projektet, och motståndet har växt till en världsomfattande kampanj.

Under 2022 deltog Nadia April från WLC på miljökonferensen Stockholm+50 och lyfte situationen i sitt hemland och drev frågan om ett globalt nedrustningsavtal för fossila bränslen.

Strutsdansen - en klimatkalops

Under 2022 utvecklade Palmecentret teaterföreställningen Strutsdansen i samarbete med Östra teatern. Föreställningen hade premiär i december, men delar av den visades på Globala Torget på Bokmässan i september och på Palmedagarna i november. Strutsdansen väcker tankar, känslor – och ett och annat skratt – kring vår tids största ödesfråga, klimatkrisen. Med Strutsdansen vill vi sätta i gång det samtal vi alla behöver delta i för att få förståelse, kunskap och lust att bidra till den stora omställningen mot ett hållbart samhälle.

Samarbete för lag mot miljöbrott

Palmecentret driver frågan om en internationell lag mot ekocidbrott, det vill säga miljöförstöring i stor skala. Olof Palme pratade redan för 50 år sedan om idén att kunna hålla stater och företag ansvariga för miljöbrott. Tillsammans med föreningen End Ecocide Sweden arrangerade vi under 2020, 2021 och 2022 flera seminarier på temat, bland annat på Global Green Deals Forum som arrangerades av Friedrich-Ebert-Stiftung och under en webinar-serie inför den stora miljökonferensen Stockholm+50. Tillsammans med bland annat LO debatterade vi i SvD. Att svensk arbetarrörelse med eldsjälar inom både LO och S i spetsen har tagit ställning för en ekocidlagstiftning har gett frågan vind i seglen.

Serietidning om covid-19 och klimatförändringar

I Sydafrika hittade miljöorganisationen Environmental Monitoring Group (EMG) ett nytt sätt att nå ut och kommunicera om svåra frågor på ett enkelt sätt. Man gjorde en serietidning om kopplingar mellan covid-19, kapitalism och klimatförändringar – och de stora ojämlikheterna i Sydafrika som förvärrades ytterligare under pandemin. Genom en fallstudie avslöjade också EMG hur det lokala styret i Kapstaden systematiskt försummat tillgången till rent vatten i stadsdelar där arbetarklass, fattiga och svarta lever. Studien ledde till ett upprop för att få beslutsfattare att garantera alla invånare rent vatten.

Palmecentret miljöcertifieras

I juni 2021 fick Palmecentret sitt första miljödiplom och blev därmed certifierad enligt Svensk Miljöbas/ SUSA. Det innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar för att minska vår negativa inverkan på miljö och klimat.

Vår miljöutredning visar att våra två mest betydande miljöaspekter är positiva; det arbete vi gör för att integrera klimat-och miljöperspektivet i den internationella verksamheten, samt det arbete vi gör för att bidra till en rättvis omställning.

Vår mest negativa påverkan på miljön utgörs av utsläppen i samband med resor. Därför tog vi fram nya riktlinjer för hållbara resor och möten under 2021, som ska bidra till ett minskat och mer effektivt resande.

Verksamhetsberättelse

Läs mer om Palmecentrets verksamhet under förra året.

Läs mer

Klimatpolitik för en rättvis omställning

Den pågående klimatkrisen hotar vår existens och all framtida utveckling. Den här broschyren vänder sig till alla som har någon relation till någon av Palmecentrets medlemsorganisationer. Vi vill visa på den möjlighet som en rättvis omställning innebär för vår rörelse och fånga upp era idéer och möjligheter till samarbeten för att bidra till en hållbar värld!

Stockholm+50

För 50 år sedan öppnade Olof Palme FN:s första miljökonferens i Stockholm. 2022 samlades världsledare på samma plats igen för högnivåmötet Stockholm+50, vilket Sveriges regering stod värd för. Palmecentret var på plats och manade till handling inom tre områden: rättvis klimatomställning, internationell lagstiftning för ekocidbrott, samt gemensam säkerhet.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika