Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020

Väsentliga händelser under året

Verksamhetsåret 2020 innebar första året på nya avtal med Sida, såväl för den internationella verksamheten som för kommunikationsverksamheten. Det var det år då implementeringen påbörjades av de tre strategierna för den internationella verksamheten, kommunikation och insamling samt organisationsutveckling, som styrelsen fattat beslut om föregående år.

Men året 2020 präglades helt av den verklighet som skapas av den globala covid-19-pandemin, och den omställning som den krävt. Alla länder där Palmecentret har verksamhet har drabbats av olika former av nedstängningar. Läget i många länder är mycket allvarligt. Miljontals människor har på kort tid kastats tillbaka i fattigdom, och utvecklingen har på många håll rullats tillbaka flera årtionden. Som vid alla kriser är det de mest utsatta som drabbas hårdast.

För Palmecentrets partnerorganisationer innebar situationen inledningsvis att fokus fick flyttas från planerad verksamhet till att helt enkelt överleva och anpassa sig till en ny verklighet. Planerade verksamheter där människor skulle ha träffats fysiskt ställdes in. Resor inom länder försvårades och resor utrikes i alla riktningar har i stort sett legat nere.

Partnerorganisationers kapacitet att ställa om till en digital verksamhet varierade stort, beroende på hur resursstarka de är men också på IT-infrastrukturen, som skiljer sig mellan och inom länder. Omställningen har varit svår för många. Digital verksamhet stänger ute stora grupper som inte har tillgång till datorer, eller som bor i områden med dålig täckning eller till och med saknar elektricitet. När till exempel styrelseledamöter saknar tillgång till teknik riskerar det att försvaga de demokratiska strukturerna.

Samtidigt har vi sett hur digitaliseringen på andra håll haft positiva konsekvenser som till exempel möjliggörandet att ha fler deltagare på möten och evenemang, och nå ut bredare när resurser kunnat styras om från resande till digital utveckling. Sammantaget bedömer vi att förmågan att hantera det aktuella pandemiläget hos våra partners är god.

Mer oroande är det långsiktiga perspektivet. Den globala trenden av minskande demokrati fick på sina håll ytterligare vind i seglen av pandemin då auktoritära ledare på flera håll utnyttjade pandemirestriktioner i eget intresse. Ökande förtryck och kontroll av demokratiska organisationer innebar även att en större del av vår verksamhet nu omfattas av sekretess, vilket försvårar vårt arbete med att informera medlemsorganisationer och givare om den verksamhet vi bedriver. Vi ser även hur allt fler auktoritära regimer vill ha kontroll på penningflödet till civilsamhällesorganisationer, vilket försvårat för Palmecentret att föra över medel till flera av de länder vi verkar i.

Även Palmecentrets medlemsorganisationer och den egna personalen har under 2020 fått finna sig i en radikal omställning av verksamhet och arbetssätt. På Stockholmskontoret har ända sedan pandemins omfattning stod klar gällt en rekommendation om att personalen ska arbeta hemifrån. Seminarier och andra former av fysiska möten har ställts in, liksom både inrikes resor för att delta på aktiviteter med medlemsorganisationerna, och utrikes resor för kontakt med partners.

Vi lyckades på kort tid finna oss i situationen, flytta över interna och externa möten till Teams och Zoom, digitalisera vår seminarieverksamhet, styra om mer resurser till närvaro på sociala medier – och trots svårigheter att kommunicera med vissa partners har vi sammantaget lyckats upprätthålla vår verksamhet.

Arbetet med kommunikation, opinion och insamling i Sverige har kretsat kring kampanjtemat ”Varning! Frihet i fara” där vi ger plats för och visar på behovet av att stödja den negativa demokratiutvecklingens motkrafter. Vi har även lyft hur våra partners drabbats av pandemi och krympande demokratiskt utrymme, bland annat låg ett stort fokus på solidaritet med proteströrelsen i Belarus.

När det stod klart att även hösten skulle präglas av pandemin reviderades kommunikationsbudgeten, vilket Sida godkände. En stor nedskärning gjordes vad gäller de så kallade infobidragen, medlemsorganisationernas möjlighet att få finansiering för att kommunicera kring sin internationella verksamhet. Detta då få organisationer hade möjlighet att prioritera den typen av verksamhet under pandemiåret. Våra två årliga stora evenemang, Globala torget på Bokmässan och Palmedagen, genomfördes som helt digitala produktioner med goda resultat. Trots svårigheterna att nå våra målgrupper lyckades Palmecentret upprätthålla insamlingsverksamheten, och till och med öka insamlingen något under året.

Omstrukturering och nysatsningar

I början av hösten genomfördes en omstrukturering av den internationella avdelningen. Den delades upp i fyra regionala team och ett team för metodutveckling. De regionala teamen är Afrika, Asien och Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika, samt Europa. Varje team har en chef, under chefen för den internationella avdelningen. Den regionaliseringen följs nu upp med ett balanseringsarbete av roller och ansvarsområden mellan huvud- och lokalkontor.

En förstudie genomfördes med syfte att undersöka förutsättningarna att inleda verksamhet i Demokratiska republiken Kongo. Den förstudien ledde till en ansökan till Sida som sedermera fick bifall. Arbetet i den Demokratiska republiken Kongo påbörjas därmed under 2021.  Ytterligare en förstudie gällande Etiopien har påbörjats och kommer slutföras under våren 2021.

Med en ny internationell strategi på plats flyttar Palmecentret fram positionerna vad gäller miljö och klimatfrågan, då rättvis klimatomställning från och med i år är en av våra fem politiska prioriteringar. En metodrådgivare på temat anställdes under året, och satsningar har gjorts på att utbilda både personal och medlemsorganisationer i rättvis omställning, samt producera material för opinionsbildning. Vi har anslutit oss till flera klimatnätverk och inlett ett klimatsamarbete med Solidar. Under året har Palmecentret även påbörjat ett arbete med att implementera miljöledningssystem med målet att bli en certifierad organisation enligt Svensk Miljöbas.

Under 2020 inledde vi implementeringen av våra nya riktlinjer för planering, uppföljning, utvärdering och lärande (PMEL). Syftet med riktlinjerna är att all programverksamhet systematiskt ska arbeta med PMEL på ett gemensamt sätt. Ambitionen sattes på prov redan detta första år, då vi på grund av pandemin tvingades digitalisera många av våra planerings-, uppföljnings, utvärderings- och lärandeaktiviteter.

Under året sjösattes en satsning för att stärka upp vårt arbete med säkerhet, mot bakgrund av att en del av verksamheten genomförs i komplicerade och riskfyllda kontexter. Det första steget handlade om internt riktade åtgärder för att stärka Palmecentrets informationssäkerhet. Bland annat fick personalen utbildning, och rutiner, riktlinjer och uppförandekod har uppdaterats. Ett av målen är en ökad säkerhetmedvetenhet över lag.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Även början av 2021 präglades av covid-19, och den fortsatta anpassningen som pandemin kräver.

Det militära maktövertagandet i Burma (Myanmar) krävde åtgärder för att anpassa vår verksamhet i landet efter nya förutsättningar. Då Palmecentret har en person på plats som har kunnat svara mot svensk medias behov att få direktrapportering inifrån landet har det inneburit en ökad synlighet i media för Palmecentret.

De demokratiska spelreglerna är under militärjuntan helt satta ur spel och civilsamhället såväl som oppositionen har fråntagits handlingsutrymme. Palmecentret kommer fortsatt arbeta för att främja den positiva demokratiska utveckling som Burma hade före militärkuppen.

Resultat och ställning

Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt resultat på 912 tkr (-2 612 tkr) före finansiella poster och efter finansiella på 925 tkr (- 2 478).

Resultatet fördelar sig på verksamheten i Solidaritetsfonden med 960 tkr (-1 382 tkr) och med -235 tkr (-1 096 tkr) på övrig verksamhet i Palmecentret. Nytt för i år är att vi sätter av   200 tkr till en verksamhets- och investeringsfond.  Avsättningen avser framtida kompetensutveckling för personalen.

Det positiva resultatet i Solidaritetsfonden beror främst på att insamlade medel och fadderintäkter överstiger kostnader för egeninsatser och direkta insatser. Detta förklaras av regeringens beslut att delvis slopa egeninsatsen för verksamhetsåret.

Trots skakig finansmarknad under verksamhetsåret har vi fortfarande en stabil utveckling av marknadsvärdet jämfört med det bokförda värdet. Utvecklingen av våra placeringar beskrivs i not 11. Solidaritetsfondens verksamhet i siffror framgår av not 8.

Underskottet på övrig verksamhet i Palmecentret är något större än det som budgeterats.


Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018
Intäkter 166 578 173 490 157 088
Verksamhetsresultat 912 -2 612    -2 070
Resultat efter
finansiella poster
925 -2 478     – 366
Balansomslutning 79 689 62 155   53 659

Anställda

Palmecentrets kansli ligger på Sveavägen i Stockholm. Under året har Palmecentret i medeltal haft 45 (42) personer anställda. Därtill kommer 7 (6) lokalt anställda personer i ett antal projektländer (Albanien, Burma, Chile, Filippinerna, Kosovo, Palestina, Serbien, Sydafrika, Zimbabwe). Totalt antal anställda på Palmecentret under året uppgår således till 52 (48) personer.

Samtliga anställda på huvudkontoret omfattas av kollektivavtal. De lokalt anställda omfattas av så kollektivavtalsliknande villkor som möjligt. Värt att nämna är att i statistiken över lokalt anställda noteras enbart personer med anställningsavtal, ytterligare 5 personer i våra projektländer är kontrakterade via konsultavtal. Anledningen till detta är bland annat att lokal lagstiftning i vissa fall begränsar att vi anställer personer.

Framtida utveckling

Förhoppningen är att pandemin snart ska vara över och verksamheten ska kunna genomföras i mer normala former. Men den snabba utvecklingen av arbete via digitala kanaler innebär en utveckling av verksamhetsformerna, och även i framtiden kommer en stor del av det som tidigare varit fysiska möten att fortgå digitalt.

Palmecentret ska under strategiperioden 2020–2025 fortsätta att stödja demokratiska organisationer i de länder där vi verkar. Vi ska fortsätta arbeta för att svensk arbetarrörelse ska ses som en motkraft mot antidemokratiska krafter i världen, och vi ska fortsätta bedriva ett aktivt insamlingsarbete inom arbetarrörelsen.

Hur väl vi lyckas med dessa ambitioner beror på hur väl vi lyckas förhålla oss till och hantera omvärldstrender samt hur väl vi förvaltar våra organisatoriska, personella och finansiella resurser. Organisationsutvecklingsstrategin syftar till att styra och staka ut riktningen för detta med målsättningen att Palmecentret ska vara en kompetent, effektiv och långsiktigt hållbar folkrörelseorganisation. Som ett led i arbetet ser vi ett behov av att öka vår lokala närvaro för att kunna ge det nödvändiga stödet till både våra internationella partners och till våra svenska medlemsorganisationer, vilket tydliggör behovet av en stärkt regional och decentraliserad organisationsstruktur. Vi ser över hur människan, platsen/kontoret och tekniken i samspel ska möjliggöra effektivare och än mer inkluderande arbetssätt, och hur det värderingsstyrda chefs- och medarbetarskapet ska utvecklas vidare.

Under året kommer vi se över arbetssättet kring våra kapitalplaceringar. Vi vill vara mer aktiva i arbetet av vår placeringsportfölj och kommer bland annat ta hjälp av en extern rådgivare. Syftet med detta är att säkerställa våra definierade avkastnings- och konsolideringsmål.

Att öka synligheten och stärka Palmecentrets röst i debatten är en viktig prioritering för generalsekreteraren och har även slagits fast av styrelsen i kommunikationsstrategin för verksamhetsperioden 2020–2025. Under 2021 initieras en satsning med syfte att stärka organisationens förmåga att både arbeta strategiskt och långsiktigt med målsättningen att utveckla mer av studieverksamhet och idédebatt.