Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

2020 - ett år som utmanat oss alla

Den multidimensionella kris coronapandemin orsakat är ännu svår att överblicka. En hälsokris som orsakat miljontals människors död och orsakat en vårdskuld som kommer få långtgående konsekvenser för global hälsa. En socioekonomisk kris som rullat tillbaka utvecklingen med flera årtionden, orsakat fattigdom och arbetslöshet och minskat barns tillgång till utbildning. En redan pågående kris för demokratin som förstärkts när auktoritära stater passat på att genomföra restriktioner och inskränkningar som inte syftar till att minska smittan utan har som mål att stärka den politiska kontrollen över medborgarna.

Den starkaste känslan vi bär med oss från året som gått är emellertid stolthet. Över våra samarbetsorganisationer och deras viktiga arbete i en mycket svår tid, över den svenska arbetarrörelsen som i aktiv handling visat betydelsen av internationell solidaritet också när utmaningarna hopat sig på hemmaplan, och över alla Palmecentrets anställda som arbetat hårt för att inte ställa in – utan ställa om – verksamheten i fast förvissning om att vårt arbete behövs och gör skillnad.

Under parollen ”Frihet i fara!” har Palmecentret under året fokuserat på att lyfta demokratins kräftgång. I allt fler av våra samarbetsländer krymper civilsamhällets möjligheter att verka, demokratiska fri- och rättigheter inskränks och oppositionella fängslas. Det som tidigare var en illavarslande snålblåst har förstärkts till en orkan. Turkiet, Hongkong och Burma är bara tre exempel på länder där arbetarrörelsens systerorganisationer under året som gått utsatts för växande repression. Det här tillståndet kan inte tillåtas bli det ”nya normala”. Vi måste kraftsamla för att vända utvecklingen. Stärka den internationella solidariteten och stötta motkrafterna.

Palmecentret bygger sin verksamhet utifrån en bergfast tro på samarbete. Ett behov av hjälp kan plötsligt uppstå på samma sätt som det kan övergå, det lär vi oss alla i dessa tider. Förhoppningsvis kan den här krisen också lära oss att se andra kriser. Möta klimatförändringarna som hotar hela vår planets framtid. Att ställa om ter sig inte längre lika svårt och ouppnåeligt.

Själva kärnan i begreppet solidaritet är just insikten om vårt ömsesidiga beroende av varandra. Olof Palme talade ofta om den moderna världens ödesgemenskap; en insikt om att världens länder kommit att bli alltmer beroende av varandra.

De utmaningar vi står inför – klimatförändringar, migration, pandemier – kan inte mötas med kulor eller murar.  Svaret är solidaritet och globalt samarbete. Bättre försäkring mot framtida kriser finns inte.

 

Ladda ner hela verksamhetsberättelsen här (pdf)

Eller beställ ditt pappersexemplar genom att maila info@palmecenter.se

Palmecentrets värld

Palmecentret 2020

År 2020 präglades helt av den verklighet som skapas av den globala covid-19-pandemin, och den omställning som den krävt. För Palmecentrets partnerorganisationer innebar situationen inledningsvis att fokus fick flyttas från planerad verksamhet till att helt enkelt överleva och anpassa sig till en ny verklighet.

Ökad insamling

Palmecentrets verksamhet finansieras huvudsakligen av Sida, men är samtidigt helt beroende av bidrag från medlemsorganisationerna och enskilda personer. 2020 ökade vi vår totala insamling från drygt 5,8 miljoner 2019 till 5,87 miljoner 2020, ett glädjande resultat med tanke på pandemin.

Ett annorlunda år

2020 blev inte som någon hade räknat med, och begreppet omställning förknippas inte längre bara med klimat och hållbar utveckling, utan även med distans och digitalisering. Fyra medarbetare på Palmecentret berättar om sina omställningar.

Från och med 2020 arbetar Palmecentret efter en ny internationell strategi, som definierar fem politiska prioriteringar som utgångspunkt för allt internationellt samarbete. I Sverige utgår vårt opinionsbildande och kunskapsspridande arbete från samma fokusområden. Se exempel på vad vi gjorde 2020 under respektive område här ovan.

Resultatexempel 2020

Progressivt samarbete i fem länder

I fem länder i södra Afrika stödjer Palmecentret socialdemokratiska och gröna partier via programmet Policy and Organisational Support Programme (POSP). Med stödet stärker partierna sin interndemokrati, samverkar mer med det civila samhället och bygger nya allianser. Under 2020 utbildade Education and Training Unit (ETU) över 3000 deltagare i programmet i bland annat politisk dialog, policyutveckling och ledarskap. Tack vare utbildningarna och möjligheten att lära känna de andra partierna, så har samarbete och dialog dem emellan ökat, både inom och mellan länderna.

Säkrare anställningar för lantarbetare

Lantarbetare i Zimbabwe utnyttjas ofta av arbetsgivaren, arbetsvillkoren är usla och anställningarna tillfälliga. Lantarbetarnas fackliga organisation General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe (GAPWUZ) kämpar för rättvisa löner, bättre villkor och mer jämställdhet inom branschen. Tack vare GAPWUZ:s påverkansarbete gav regeringen under 2020 grönt ljus för att inkludera regleringar i kollektivavtalen för sektorerna jordbruk, timmer, trädgård och sockerrör, som ger arbetarna säkrare och tryggare anställningsvillkor.

Landsbygdskvinnor går samman mot våld

Organisationen Vive Zene ger psykosocialt stöd till offer för krig, våld och tortyr i Bosnien och Hercegovina. I många år har Vive Zene också arbetat för att stärka landsbygdskvinnors inflytande, bland annat genom att driva ett nätverk för kvinnogrupper på landsbygden. 2020 formaliserades nätverket och man utsåg en styrelse. I kommunen Bratunac etablerades under året en samverkansgrupp mellan nätverket och kommunen, i syfte att erbjuda skydd för kvinnor som utsatts för våld. Flera kvinnor har fått hjälp, och nätverket har fått uppmärksamhet i media för sitt arbete.

Digital utbildning når fler

Serbiens fackliga centralorganisation SSSV utbildar med stöd av LO Region Västsverige sina medlemmar kring arbetstagares rättigheter. Med pandemin tvingades utbildningsprogrammet att ställa om och bli digitalt, något som visade sig vara positivt. Fler människor kunde delta i de digitala utbildningarna, projektet växte och gav bättre resultat än året innan. SSSV har också anordnat konferenser och möten på Zoom där bland annat representanter från LO och serbiska lokala fackföreningar kunnat träffas. Tack vare digitaliseringen har resurser kunnat användas till annat än resor och möteslokaler.

Medborgare får lokalt inflytande

Bosnien och Hercegovina togs under 2020 två medborgarinitiativ upp till behandling på kommunnivå, presenterade av lokala aktivistgrupper. Grupperna har fått stöd och kunskap i organisering, kommunikation och påverkansarbete av den feministiska organisationen Crvena, som arbetar med att mobilisera det civila samhället, och ABF. Medborgarinitiativen handlar om att stoppa utförsäljningen av en park i Sarajevo, och om att skydda naturresurser i samband med bygget av ett vattenkraftverk i Kruscica, som skulle hindrat människor i närområdet att få tillgång till vatten.

Elektriker vann kollektivavtal

Sedan 2018 har en konflikt pågått mellan arbetsgivaren på ett elföretag på Västbanken, Palestina, och de anställda elektrikernas fackförening. Ledningen ville göra nedskärningar, och bland annat införa ett lönesystem som skulle sänka lönerna för de flesta anställda. Tack vare juridisk rådgivning från stödorganisationen Democracy and Workers’ Rights Center (DWRC) kunde elektrikerna begära arbetsministeriets ingripande, vilket ledde till ett stopp på ledningens planer. 2020 tecknade parterna ett femårigt kollektivavtal där nya lönevillkor endast gäller nyanställda, och dessutom gavs arbetarna en fördubblad bonus vid Eid.

Fler kvinnor och unga i ledarposition

I Tunisien är 26 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. Bland unga är tilltron till det politiska systemet mycket lågt. Palmecentret stödjer det socialdemokratiska partiet Ettakatol med målet att fler kvinnor och unga ska engagera sig i politiken. Utbildningar har hållits i interndemokrati, ledarskap, påverkansarbete och hur man kan motarbeta våld mot politiskt aktiva kvinnor. Under 2020 gjordes stora framsteg. Hela 90 procent uppger att de efter utbildningarna deltar mer i partiets beslutsfattande organ. Många har avancerat till olika typer av ledarpositioner, till exempel blivit samordnare eller valts in i partiets nationella råd.

Centralorganisationen blir nyckelaktör

Sedan svensksomaliern Mohamed Hussein Roble utsågs till premiärminister i Somalia 2020 har den fackliga centralorganisationen Federation of Somali Trade Unions (FESTU) flyttat fram positionerna rejält. FESTU betraktas nu som en viktig nyckelaktör och rådgivare till regeringen. Förutsättningarna att bedriva opinions- och påverkansarbete för arbetares rättigheter på en högre nivå har därmed ökat avsevärt. Under året har regeringen fått större förståelse för vikten av social dialog, rätten till kollektiva förhandlingar och värdet av arbetares röster i debatten. LO stödjer FESTU.

Större räckvidd med digital tidskrift

Foundation Ismail Besikci ger ut en av få tidskrifter i Turkiet om kurdisk historia, ett ämne som censureras av den turkiska staten. I spåren av pandemin har de startat en digital tidskrift, och gjort alla tidigare utgåvor av tidskriften tillgängliga via sin webbplats. Tack vare detta har antalet prenumeranter ökat, tidningen har fått fler läsare utanför landet, och intäkterna ökar vilket gör att magasinet på sikt kan bli självfinansierande. Under året har de även deltagit i upprop mot lagstiftningen som krymper civilsamhällesorganisationernas demokratiska utrymme. Ismail Besikci stöds av S-kvinnor Västerbotten.

Säkrade inkomster för bussförare

Jeepney- och bussförare i Filippinerna tjänar mer ju fler resenärer de kan klämma in i sina fordon. Under pandemin har de behövt halvera antalet resenärer, och de har därför förlorat stora inkomster. Det filippinska transportarbetarfacket NCTU, som stöds av Kommunal, anslöt sig under 2020 till nätverket Move As One Coalition, som består av individer och organisationer som kämpar för en säkrare och humanare kollektivtrafik i Filippinerna. Tack vare NCTU:s stöd till nätverket har ett så kallat serviceavtal inom transportsektorn nu blivit lag i landet. Serviceavtalet säkrar inkomsten för förarna under pandemin, vilket gör dem mer benägna att följa restriktionerna.

... och för fabriksarbetare

Vid två tillfällen under 2020 gjordes stora nedstängningar i Burma till följd av pandemin, bland annat av industrin. Många tusentals fabriksarbetare, som redan innan hade svårt att leva på sina löner, kastades ner i djup fattigdom och otrygghet. Men en sammanslutning av fackföreningar lyckades påverka lokala myndigheter att införa ett bidrag till fabriksarbetarna motsvarande 40 procent av deras lön för de dagar fabrikerna stod stängda. Fackföreningarna har under året även gjort ett viktigt arbete med att hjälpa arbetare att få tillgång till de övriga – få och svaga – men trots allt sociala skyddsnät som finns att tillgå.

Om utvecklingen och vår verksamhet i regionerna:

Södra Afrika

Ojämlikheten ökade mer i världen under 2020 än någonsin tidigare uppmätt. I Afrika där många av världens fattigaste länder finns, har nedstängningar till följd av pandemin på många platser lett till konsekvenser lika allvarliga som pandemin själv.

Mellanöstern och Nordafrika

Covid-19-pandemin har lämnat djupa spår i hela MENA-regionen. Vissa länder befann sig i en delvis positiv utveckling, som snabbt avstannade under våren 2020. I flera länder har nya lagar stiftats som försvårar civilsamhällesorganisationers verksamhet.

Europa

Under hösten 2020 stod Belarus i centrum för den politiska utvecklingen i Östeuropa då landet dominerades av protester mot det riggade presidentvalet i augusti och den påföljande repressionen från regimens sida. Såsom i resten av världen påverkades hela Europa av coronapandemin med hårda påfrestningar på ekonomi och sjukvård.

Asien

I Filippinerna kunde den auktoritära och populistiska presidenten Duterte fortsätta att angripa och bryta ner den redan splittrade vänstern, framför allt genom en ny antiterrorlag. Höstens val i Burma blev en framgång för Aung San Suu Kyi och hennes parti NLD. Militären hävdade att det var valfusk, ett påstående som efter årsskiftet skulle komma att leda fram till en statskupp.

Latinamerika

Under 2020 har demokratin utmanats i flera latinamerikanska länder, med strängare auktoritärt styre och konfrontationer mellan polis, militär och civila. I några fall har dock den allvarliga utvecklingen delvis kunnat brytas med till exempel omval i Bolivia och folkomröstning om konstitutionen i Chile.

Verksamhetsberättelse 2020 - publikationen

Ladda hem eller beställ Palmecentrets verksamhetsberättelse 2020 som papperspublikation genom att maila info@palmecenter.se, så skickar vid dig ett exemplar!