Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Finansiering

Verksamhetsberättelse 2020

Så finansieras vår verksamhet

Palmecentrets verksamhet finansieras huvudsakligen av Sida och i mindre utsträckning av andra institutionella givare, som till exempel EU och Folke Bernadotteakademin.

Men verksamheten är helt beroende av bidrag från medlemsorganisationerna och enskilda personer. De insamlade medlen används i huvudsak till den egeninsats som Palmecentret måste lägga in i projekten för att kunna få resterande del finansierad av Sida. En mindre andel används för insatser som Sidas medel inte får användas till. Insamling från enskilda personer kommer huvudsakligen från månadsgivare och allmänna gåvor. Våra medlemsorganisationer betalar även en årlig medlemsavgift.

Merparten av pengarna vidareförmedlas, antingen direkt till våra partnerorganisationer ute i världen, eller via våra medlemsorganisationer i Sverige för genomförande av verksamhet i omkring 30 länder. På uppdrag av Socialdemokraterna handlägger Palmecentret också Socialdemokraternas del av det partiinriktade demokratistödet.

Efter genomförd verksamhet redovisas pengarna tillbaka till Palmecentret som i sin tur redovisar till finansiärerna.

En väl fungerande administration är nödvändig för att det ska gå att bedriva en bra och seriös verksamhet. Till det behövs både personal och IT-system. För 2020 var kostnaderna för administration och insamling 3,9 procent av omsättningen.

Ökad insamling 2020

Palmecentret ökade sin totala insamling från drygt 5,8 miljoner 2019 till 5,87 miljoner 2020, ett glädjande resultat med tanke på pandemin. De ändrade förutsättningarna skyndade på satsningar på digital insamling, något som visade sig vara ett framgångsrecept. Gåvor från enskilda personer har bidragit stort till den ökade insamlingen och överträffat årets mål. Dessa ökade från 208 544 kronor 2019, till 347 593 kronor 2020. Intäkter från månadsgivare har ökat för första gången på flera år och landade på över två miljoner kronor. Även gåvor från medlemsorganisationerna ökade.

Vad gäller medlemsorganisationernas bidrag i form av fadderskap och egeninsatser i projekt utan administration (PuA), innebar 2020 ett försämrat resultat. 2020 var det första året på en ny programperiod, vilket innebar att flera samarbeten hade avslutats 2019, och nu skulle nya inledas. Men pandemin satte stopp för planerade insamlingsaktiviteter och besök hos medlemsorganisationerna. Samtidigt var många medlemsorganisationer upptagna med att fokusera på konsekvenserna av coronakrisen bland sina egna medlemmar.

Insamling för Belarus

Sedan det riggade presidentvalet i Belarus i augusti 2020 har över 30 000 personer gripits i samband med fredliga demonstrationer. Trots den brutala repressionen från regimens sida fortsatte den politiska oppositionen, fackföreningar och andra civilsamhällesorganisationer att kräva demokrati och fria val.

I solidaritet med proteströrelsen startade Palmecentret en insamling för Belarus. Insamlingen fick bra gensvar bland medlemsorganisationerna. Bland annat bidrog GS-facket med en krona per medlem, och många socialdemokratiska distrikt och arbetarekommuner skänkte tio kronor per medlem.

Sammanlagt samlade den svenska arbetarrörelsen in 189 172 kronor till demokratiförsvararna i Belarus. Tack vare stödet har bland annat gripna och skadade aktivister kunnat betala böter, få juridisk hjälp och vård.