Om Palmecentret

Palmecentret är en ideell förening som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 26 medlemsorgansationer bedriver vi cirka 200 utvecklingsprojekt i drygt 20 länder, bland andra Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika. 

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Samtidigt införlivades Arbetarrörelsens Internationella Centrum och Arbetarrörelsens Fredsforum i Palmecentret. Vårt mål är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

I stort sett alla organisationer inom svenska arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret, till exempel ABF, LO och LO:s medlemsförbund, Socialdemokraterna, Unga Örnar och Hyresgästföreningen. Tillsammans har vi en unik kompetens och stor praktisk erfarenhet av demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i Sverige under mer än 100 år. Det ger Palmecentret goda möjligheter att bidra till målet för svenskt utvecklingssamarbete: att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vårt stora internationella nätverk innebär att vi kan samarbeta med partners som delar våra värderingar världen över.

Palmecentrets samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av våra projekt men de pengar som Palmecentret samlar in är helt avgörande för verksamheten.

2014-07-04

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se