Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Metodmaterial

MO Academy
De flesta av våra egna publikationer går även bra att beställa i tryckt form. Maila info@palmecenter.se så skickar vi ut materialet gratis.

Jämställdhet

Skrift: Röster för en jämställd värld

Jämställdhetsarbete i praktiken. Här möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen.

Rapport: Feminist policies for climate justice

(ENG) För att klimatomställningen ska vara rättvis behöver flickor och kvinnor erkännas som centrala aktörer. Denna rapport från Concord visar att genus och klimat hör ihop – och ger förslag på politik för en grön och jämställd värld. Palmecentret har bidragit med ett kapitel om rättvis omställning med genusperspektiv.

Gender checklist

(ENG) Ett enkelt sätt att ta tempen på läget vad gäller jämställdhet i den egna organisationen. Använd checklistan som en startpunkt för att diskutera hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i er organisation eller ert projekt.

Gender budgeting

(ENG) Hur möter era resurser behoven hos kvinnor och män respektive flickor och pojkar? Ta hjälp av den här enkla översikten för att analysera hur projektets/organisationens resurser fördelas ur ett könsperspektiv och för att väcka en diskussion om hur ni kan använda resurserna rättvist.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Frågor som ni kan utgå ifrån när ni planerar och följer upp verksamheten, för att öka fokuset på jämställdhet och minska risken för diskriminering. (Frågorna kommer från Projekthandboken.)

Powerpoint: Gender equality benefits all!

(ENG) Använd denna powerpoint för att hålla en workshop med din partnerorganisation och anpassa den som du vill. Syftet är att öka medvetenheten om jämställdhet, varför det är viktigt och vad det innebär. Workshopen ger praktiska verktyg för att diskutera och utveckla det interna jämställdhetsarbetet. (27 bilder)

Metodblad: Jämställdhetsanalys

Varje program och projekt som planeras tillsammans med Palmecentret börjar med en jämställdhetsanalys. Det är ett verktyg som används för att planera och utföra aktiviteter på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Det här metodbladet förklarar hur det går till. (4 sidor)

Metodblad: Jämställdhetsintegration

Jämställdhetsintegration kallas också ”gender mainstreaming”. Det handlar om att försäkra sig om att jämställdhetsperspektivet finns med i varje stadium av samarbetet. Detta är en kort introduktion. (2 sidor)

Gender equality vocabulary

(ENG) Vad menar vi egentligen med maktstrukturer, feminism och normer? Det får du reda på i den här lilla parlören på tema jämställdhet.

Miljö och klimat

Klimatpolitik för en rättvis omställning

Den pågående klimatkrisen hotar vår existens och all framtida utveckling. Med den här broschyren vill vi visa på den möjlighet som en rättvis omställning innebär för svensk arbetarrörelse, och inspirera till nya samarbeten.

Rapport: Feminist policies for climate justice

(ENG) För att klimatomställningen ska vara rättvis behöver flickor och kvinnor erkännas som centrala aktörer. Denna rapport från Concord visar att genus och klimat hör ihop – och ger förslag på politik för en grön och jämställd värld. Palmecentret har bidragit med ett kapitel om rättvis omställning med genusperspektiv.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Frågor som ni kan utgå ifrån när ni planerar och följer upp verksamheten, för att öka fokuset på klimat och miljö. (Frågorna kommer från Projekthandboken.)

Miljö, demokrati och mänskliga rättigheter

Ett metodstöd i att jobba med klimat- och miljöintegrering. Materialet tar upp hur klimat- och miljökrisen hänger ihop med andra frågor, som jämställdhet, fred, arbetares rättigheter och demokrati, och innehåller frågor som ni kan diskutera i ert projekt.

Antikorruption

Korruption – ett hinder för utveckling

Att bekämpa korruption är nödvändigt för att förbättra levnadsförhållandena för världens fattigaste. Den här handboken riktar sig till svenska organisationer som driver projekt med stöd från Palmecentret. Hur kan man förebygga att resurser används på ett oetiskt sätt?

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Frågor som ni kan ställa er när ni planerar och följer upp verksamheten, för att bekämpa korruption både internt och externt. (Frågorna kommer från Projekthandboken.)

Konfliktkänslighet

Konfliktkänslighetslinsen

(ENG) Hur ser man till att utvecklingssamarbetet inte bidrar till skadliga konflikter, utan skapar möjlighet till att lösa konflikter och bygger fred? Ta hjälp av analysfrågorna i Konfliktkänslighetslinsen för att få syn på hur er verksamhet kan påverka, och påverkas av, konflikter i samhället där ni verkar.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Här hittar du diskussionsfrågor som ni kan ställa er när ni planerar eller följer upp ett samarbete, för att öka medvetenheten om potentiella konflikter. (Frågorna kommer från Projekthandboken.) (2 sidor)

Övrigt

Organisationsutveckling och riskhantering

(ENG) Här hittar du en guide till olika kategorier av risk och exempel på typiska risker under var och en. Dokumentet kan användas som stöd när ni gör en riskanalys, det vill säga identifierar och hanterar risker i verksamheten.

Projekthandboken

Den här handboken är ett metodmaterial riktat till svenska projektorganisationer som bedriver projekt med medel från Palmecentret.

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more